V tejto sekcii nájdete informácie o niektorých nami zrealizovaných podujatiach a aktivitách. Oznamy o chystaných a ponúkaných podujatiach nájdete v sekcii NOVINKY alebo v príslušných sekciách podľa témy.

Podujatia v školskom roku 2021/22

CVČ – JUNIOR nechýbalo na akcii „DNI ZDRAVIA“

V uplynulých dňoch prebiehali na stredných školách mnohé podujatia k DŇOM ZDRAVIA, ku ktorým sa pridala aj SOŠ hotelových služieb a obchodu, Banská Bystrica, ktorá oslovila CVČ – JUNIOR k propagácii zdravia mladých ľudí. V rámci týchto dní CVČ – JUNIOR zrealizovalo prednášky o zdravom životnom štýle, poruchách príjmu potravy i o prevencii zdravia pri dlhom vysedávaní žiakov za počítačom, či nadmernom používaní mobilov. Teší nás, že sme mohli prispieť k prevencii zdravia mladých ľudí a už teraz sa tešíme na ďalšie takéto vydarené podujatia.

PhDr. Ľuba Danková
27. 10. 2021

Európsky týždeň miestnej demokracie v CVČ – JUNIOR

V rámci Európskeho týždňa miestnej demokracie Centrum voľného času – JUNIOR Banská Bystrica usporiadalo podujatie pod názvom „Čas otázok“. Cieľom podujatia bolo stretnutie stredoškolákov s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Jánom Lunterom. Stretnutie sa realizovalo dňa 20. 10. 2021 v priestoroch Úradu banskobystrického samosprávneho kraja (ÚBBSK), avšak pán predseda musel v tento deň náhle odcestovať, preto mladých ľudí privítal riaditeľ ÚBBSK Ing. Matúš Hollý. Prítomní boli aj Mgr. Dagmar Čatovičová, odborná referentka pre medzinárodné vzťahy a protokol a Mgr. Adam Bubeník, asistent predsedu BBSK z oddelenia komunikácie. Pán riaditeľ prítomným stredoškolákom priblížil činnosť a kompetencie ÚBBSK, hovoril o prioritách  i plánoch ÚBBSK na najbližšie obdobie. Podujatie pokračovalo otázkami, ktorými mladí ľudia doslova zasypali pána riaditeľa. Keďže pán riaditeľ mal na podujatie vyhradený časový priestor, po zodpovedaní množstva otázok sa prítomným poďakoval a vyjadril obdiv nad rozhľadom žiakov s tým, že sa o budúcnosť kraja nebojí, keď máme takých šikovných nástupcov. Na ďalšie otázky zo strany stredoškolákov odpovedali prítomní Mgr. D. Čatovičová a Mgr. A. Bubeník. Keď už boli všetky otázky zodpovedané, Mgr. D. Čatovičová účastníkom odprezentovala organizačnú štruktúru ÚBBSK a činnosť jednotlivých oddelení. O práci oddelenia komunikácie a náplni asistenta predsedu BBSK hovoril Mgr. A. Bubeník. Nakoľko čas určený na podujatie sa značne predĺžil, čo svedčí o tom, že bolo prínosné a vydarené, Mgr. D. Čatovičová sa všetkým prítomným poďakovala a stretnutie ukončila.Touto cestou sa chceme poďakovať pracovníkom ÚBBSK za prijatie a strávenie času s mladými ľuďmi, pedagógom za ústretovosť  a všetkým zúčastneným žiakom.

PhDr. Ľuba Danková
26. 10. 2021


1. kolo projektu „Zdravo a bezpečne“

V školskom roku 2021/2022 organizuje CVČ – JUNIOR, Tajovského 30, Banská Bystrica projekt s názvom ,,Zdravo a bezpečne.“ Projekt je určený pre žiakov prvých ročníkov SŠ ubytovaných na banskobystrických, banskoštiavnických a zvolenských stredoškolských internátoch. Do projektu sa v tomto ročníku zapojilo sedem internátov.
Celý projekt pozostáva z troch kôl:
Cieľom prvého kola projektu, ktoré prebehlo v mesiacoch september – október 2021, boli prednášky na tému: ,,Zdravý životný štýl. Žiaci stredoškolských internátov sa dozvedeli veľa zaujímavého z danej problematiky a to, čo si zapamätali, vyjadrili v teste, ktorý obsahoval
7 otázok, teda v 1. kole bolo možné získať pre svoj internát prvých 7 bodov.

Výsledky po prvom kole sú nasledovné:

Školský internát, Trieda SNP 53, Banská Bystrica6,5 bodov
Školský internát, SOŠ IT, Tajovského 30, Banská Bystrica6,5 bodov
Školský internát, SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica7,0 bodov
Školský internát, Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica5,5 bodov
Školský internát, SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 9, B. Štiavnica6,0 bodov
Školský internát, SOŠ lesnícka, Mládežnícka 4, Banská Štiavnica5,5 bodov
Školský internát, Ul. J. Švermu 1736/14, Zvolen6,0 bodov

Druhé kolo projektu bude zamerané na tému ,,Kulty a sekty“. Pravidlá sú rovnaké, ako pri prvom kole, teda po prednáške žiaci vypracujú test z danej témy a budú môcť získať ďalších 7 bodov.
Po absolvovaní 1. a 2. kola žiaci internátu vypracujú plagát (formát A3, príp. A4) s tematikou zdravého životného štýlu alebo kultov a siekt, ktorý bude taktiež ohodnotený bodmi 1 – 7.
Projekt pokračuje tretím kolom – zábavno – pohybovými a vedomostnými aktivitami. Za jednotlivé internáty bude súťažiť 5 – členné družstvo, ktoré získa pre svoj internát ďalšie cenné body. Realizáciu 3. kola projektu plánujeme zrealizovať v mesiaci apríl 2022.
Po absolvovaní súťaží vyhodnotíme poradie jednotlivých družstiev. Víťazné družstvo získa cenu CVČ – JUNIOR, ktorou bude pobyt v Aquaparku Turčianske Teplice.
V tomto projekte však vyhráva každý, nakoľko okrem toho, že si všetci súťažiaci odnesú malé pozornosti, získajú nové vedomosti z oblasti zdravého životného štýlu a prevencie kultov a siekt, čo je aj cieľom nášho projektu.
Výsledky jednotlivých súťažných kôl, ako aj celkové hodnotenie budeme priebežne uverejňovať na webovej stránke http://www.cvcjunior.sk.

PhDr. Ľuba Danková
15. 10. 2021

Podujatia v školskom roku 2020/21


KOVÁČOVA BYSTRICA 2021

Článok-KB-2021
Výsledky KB-2021
Víťazné práce – KB – 2021
FOTO-KB-2021

Stretnutie stredoškolákov v CVČ – JUNIOR

CVČ – JUNIOR Banská Bystrica privítalo stredoškolákov z banskobystrických škôl po prvý krát v školskom roku 2020/2021. Pravidelné stretnutia Rady študentov slúžia k výmene informácií, oboznámeniu sa s pripravovanými aktivitami a vzájomnou spoluprácou medzi CVČ – JUNIOR, banskobystrickými školami, mládežníckymi organizáciami a mládežníckymi skupinami.
Program stretnutia prebiehal za  prísnych hygienických opatrení vzhľadom k situácii s výskytom koronavírusu. V prvom bode žiaci informovali o  súčasnej situácii na jednotlivých stredných školách. Pokračovali sme odovzdaním nového letáčika s prehľadom činnosti CVČ – JUNIOR, ako aj odovzdaním aktuálnej ponuky workshopov, prednášok a online aktivít, ktoré CVČ – JUNIOR realizuje pre žiakov a žiačky stredných škôl v Banskobystrickom kraji. Zástupcovia SŠ boli informovaní o možnosti zapojenia sa do amatérskej literárnej súťaže „Kováčova Bystrica“, ktorej XVII. ročník je naplánovaný na 30. marca 2021. So zástupcami škôl sme hovorili o blížiacom sa Európskom týždni miestnej demokracie, význam ktorého chceme zdôrazniť stretnutím stredoškolákov s pánom predsedom BBSK na pôde Úradu BBSK pod názvom „Čas otázok“. Ak to situácia dovolí, podujatie sa uskutoční dňa 27. októbra 2020. Nasledovali informácie a pozvánky na aktivity, do ktorých sa môžu zapojiť jednotlivci i kolektívy stredných škôl (23.ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET, Mobilné planetárium, pozvánka do Múzea holokaustu…). V bode „Informujeme sa navzájom“ zástupcovia škôl predniesli, čo pripravujú pre svojich rovesníkov. Po týchto informáciách sme sa dohodli na termíne slávnostnej Rady študentov, poslednej v roku 2020, ktorá sa bude niesť v duchu blížiacich sa Vianoc. Dúfame, že nám situácia dovolí stretnúť sa opäť 8. decembra 2020. Na záver prebehla krátka diskusia medzi prítomnými a následne sme septembrovú Radu študentov ukončili.

PhDr. Ľuba Danková
[30. 09. 2020]

Podujatia v školskom roku 2019/20

KOVÁČOVA BYSTRICA 2020

Literárna Banská Bystrica už neoddeliteľne patrí ku kultúre mesta pod Urpínom. Keďže jeden deň, v rámci tohto týždňa, býva vyhradený pre autorskú a interpretačnú súťaž „Kováčova Bystrica“, organizátori súťaže, Informačné centrum mladých Banská Bystrica a Centrum voľného času – JUNIOR, Banská Bystrica začali s prípravami súťaže už v januári 2020.
Spolu s prihlásenými účastníkmi sme sa tešili na deň „D“, ktorým mal byť 25. marec 2020. Záštitu nad súťažou prevzal pán primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko a miesto konania, tak ako každý rok, pripadlo spoluorganizátorovi súťaže ŠVK – Literárnemu a hudobnému múzeu, Lazovná 9, Banská Bystrica. V polovici marca 2020, aj vďaka druhému spoluorganizátorovi súťaže, Gymnáziu Mikuláša Kováča, Banská Bystrica, bola súťaž pripravená.
Celkom sa do súťaže prihlásilo 140 mladých ľudí, do interpretácie 56 recitátorov poézie a prózy v troch kategóriách, vlastnú literárnu tvorbu poézie a prózy poslalo rekordných 84 nádejných mladých autorov. Odborná porota mala ťažkú úlohu, vyhodnotiť z tohto veľkého počtu príspevkov tie najlepšie. Keď bolo všetko pripravené a čakali sme už len na odštartovanie interpretačnej časti súťaže, prišla tá najhoršia správa, že brány knižnice i brány škôl sa zatvárajú a všetky hromadné podujatia sa rušia. Hľadali sme teda riešenie a dohodli sme sa, že interpretačnú časť súťaže presunieme na mesiac máj 2020. Okolnosti s uplatňovaním preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia vírusu COVID-19 v SR nás však donútili túto časť súťaže pre rok 2020 definitívne zrušiť. Nakoľko hodnotenie vlastnej literárnej tvorby prebehlo podľa plánovaného scenára, výsledky autorov diel, ktoré odbornú porotu zaujali najviac, nielenže uverejníme, ale mladých tvorcov oceníme diplomami a aj vďaka sponzorskému príspevku od vydavateľstva IKAR, Bratislava i peknými knižnými titulmi. Do súťaže v oblasti vlastnej literárnej tvorby sme dostali 53 diel poézie a 31 diel prózy. Veľmi nás teší, že do súťaže sa zapojili súťažiaci nielen z Banskej Bystrice, ale aj z Banskej Štiavnice, Hriňovej, Krupiny, Lučenca, Modrého Kameňa, Žiaru nad Hronom, Zvolena, Poltára, Rimavskej Soboty i Starej Ľubovne.
Okrem prvých troch miest v každej kategórií poézie i prózy, boli vyhodnotené aj kategórie „Laureát“ a „Absolútny laureát“ XVI. ročníka súťaže „Kováčova Bystrica 2020“.
Titul „Laureátka XVI. ročníka súťaže Kováčova Bystrica“ získala žiačka Evanjelického gymnázia, Skuteckého 5, Banská Bystrica, Dorota Záskalanová za vlastnú literárnu tvorbu poézie i prózy v III. kategórii.
Z titulu „Absolútny laureát XVI. ročníka súťaže Kováčova Bystrica“ sa môže tešiť žiak Strednej priemyselnej školy J. Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica, Jakub Žabka za vlastnú tvorbu poézie v III. kategórii.
Veľmi nás mrzí, že interpretačná časť súťaže sa nemohla uskutočniť a spríjemniť všetkým zainteresovaným príjemné marcové dopoludnie pretkané krásnymi veršami a príbehmi, ktoré mali prihlásení interpreti pripravené.
Súčasnú ťažkú situáciu všetci chápeme a veríme, že aj naším zodpovedným správaním koronavírus porazíme a opäť sa všetci vrátime do normálneho života. Budeme sa tešiť na stretnutie pri realizácii XVII. ročníka súťaže „Kováčova Bystrica 2021“.
Organizátori súťaže „Kováčova Bystrica 2020“, aj touto cestou ďakujú Mestu Banská Bystrica, spoluorganizátorom súťaže, sponzorom, školám, pedagógom, odbornej porote a predovšetkým mladým súťažiacim, ktorí sa do súťaže prihlásili a poslali svoje vlastné diela.
Dúfame, že víťazné diela súťažiacich, ktoré uverejňujeme na našich webových stránkach, pomôžu čitateľom aspoň na chvíľu spríjemniť túto zložitú situáciu.
Prajeme Vám príjemné chvíle strávené pri ich čítaní.


Výsledky Kováčovej Bystrice 2020
Víťazné práce Kováčovej Bystrice 2020

PhDr. Ľuba Danková, Ing. Ondrej Strnád
[20. 4. 2020]

Stretnutie stredoškolákov v CVČ – JUNIOR

CVČ – JUNIOR Banská Bystrica privítalo stredoškolákov z banskobystrických škôl po prvý krát v roku 2020. Na toto stretnutie prišli aj žiaci, ktorí boli z nižších ročníkov a budú zastupovať jednotlivé stredné školy na nasledujúcich stretnutiach, keďže ich spolužiaci v tomto šk. roku maturujú  a stretnutí Rady študentov sa už nebudú zúčastňovať. Nováčikov sme privítali a priblížili sme im náplň a poslanie stretnutí. Pravidelné stretnutia Rady študentov slúžia k výmene informácií, oboznámeniu sa s pripravovanými aktivitami a vzájomnou spoluprácou medzi CVČ – JUNIOR, banskobystrickými školami, mládežníckymi organizáciami a mládežníckymi skupinami. Na Rade študentov boli zástupcom škôl odovzdané materiály a letáčiky o aktivitách CVČ – JUNIOR. Účastníkov stretnutia sme informovali o možnosti zapojenia sa do amatérskej literárnej súťaže „Kováčova Bystrica“, ktorej XVI. ročník prebehne 25. marca 2020 v ŠVK – LHM, Lazovná 9, Banská Bystrica. Členovia Rady študentov informáciu o súťaži budú šíriť aj formou letákov, ktoré obdržali na našom stretnutí. Ďalším bodom programu boli informácie o súťažiach pre SŠ, do ktorých sa môžu zapojiť jednotlivci i kolektívy (Literárna súťaž „Medziriadky“, pozvánka na súťaž „Puškinov pamätník“, stretnutie dobrovoľníkov „Winter Sport Camp“, pozvánka do Infocentra na exkurziu do lokality Bohunice a do lokality Mochovce). V ďalšom bode nasledovali pozvánky jednotlivých škôl na rôzne podujatia, ktoré na svojich školách žiaci organizujú. Taktiež padli otázky na organizovanie športových súťaží, ako je nohejbal, florbal a i. O priebehu stretnutia Rady študentov budú zástupcovia škôl informovať ostatných spolužiakov. Na záver prebehla diskusia medzi prítomnými a následne sme Radu študentov ukončili. Na ďalšie stretnutie sa budeme tešiť v mesiaci máj 2020.

PhDr. Ľuba Danková
[20. 02. 2020]

RŠ-19.2.2020

RADA  ŠTUDENTOV  STREDNÝCH  ŠKÔL  V  CVČ – JUNIOR

V CVČ – JUNIOR sa stretli zástupcovia banskobystrických stredných škôl na poslednej Rade študentov v roku 2019. Atmosféra tohto stretnutia sa niesla v duchu blížiaceho sa Mikuláša a vianočných sviatkov. Na stretnutí sme bilancovali, čo nám rok 2019 priniesol, čo sa nám podarilo a naopak, nepodarilo splniť a v čom môžeme pokračovať a predsavziať si do roku nastávajúceho. Okrem toho, že zástupcovia Rady študentov si zo stretnutia odniesli letáčiky na nové podujatia, dozvedeli sa aj množstvo nových informácií, ponúk a pozvaní na aktivity,  ktoré žiaci pripravujú ešte v tomto roku. Ako hostí stretnutia sme privítali Mgr. Jozefu Pevčíkovú z Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici a Mgr. Antóniu Jurečkovú, PhD. z organizácie SAIA, ktoré odprezentovali činnosť organizácií a pozvali prítomných na akcie, ktoré organizujú pre žiakov stredných škôl. Príjemnou atmosférou tohto stretnutia sa niesla vôňa sladkých mandarínok. Blížiace sa vianočné sviatky pripomínal vianočný stromček s pripraveným prekvapením od Mikuláša. Záver tejto slávnostnej Rady študentov sme si spríjemnili peknými veršíkmi, ktoré zarecitovali žiaci z jednotlivých škôl, za čo im Mikuláš odovzdal sladké balíčky ako poďakovanie za účasť na pravidelných stretnutiach a odovzdávanie informácií k ostatným spolužiakom. S prianím príjemne prežitých vianočných sviatkov a pevného zdravia a úspechov v roku 2020 sme stretnutie Rady študentov ukončili. Naša vďaka patrí nielen zástupcom škôl, ale aj pedagógom za ich ústretovosť a spoluprácu. Už teraz sa tešíme na prvé stretnutie v roku 2020.

PhDr. Ľuba Danková
[17. 10. 2019]

Európsky týždeň miestnej demokracie  v CVČ – JUNIOR

V rámci Európskeho týždňa miestnej demokracie Centrum voľného času – JUNIOR Banská Bystrica usporiadalo podujatie pod názvom „Čas otázok“. Dňa 15. 10. 2019 privítal predseda BBSK Ing. Ján Lunter, v priestoroch Úradu BBSK, stredoškolákov z banskobystrických stredných škôl. Pán predseda hneď na úvod vysvetlil prítomným stredoškolákom, čo všetko spadá do kompetencií Banskobystrického samosprávneho kraja a čo sú priority pre ďalšie obdobia. Potom dal priestor mladým ľuďom, ktorí ho zahrnuli množstvom otázok týkajúcich sa životného prostredia, cyklotrás, udržateľnosti škôl, využitia budov škôl, ktoré boli zrušené, opráv ciest i parkovania pri školách. Otázky sa týkali aj odchodu mladých ľudí do zahraničia, kde pán predseda odporučil mladým ľuďom navštíviť a spoznať život v zahraničí, ale zároveň vyzval účastníkov o návrat na Slovensko, nakoľko práve mladí ľudia môžu zmeniť budúcnosť k lepšiemu. Veľký dôraz kládol na domácu produkciu, rozvoj poľnohospodárstva i rozvoj agroturistiky. Po zodpovedaní otázok poďakoval prítomným účastníkom a poznamenal, že si vždy nájde čas na mladých ľudí a rád sa s nimi opäť stretne. Touto cestou sa chceme poďakovať pánovi predsedovi za prijatie a strávenie času s mladými ľuďmi, pedagógom za ústretovosť  a všetkým zúčastneným žiakom

PhDr. Ľuba Danková
[17. 10. 2019]

 Ukončenie projektu „Chceme žiť bez závislostí“

Projekt „Chceme žiť bez závislostí“ bol ukončený návštevou Aquaparku v Turčianskych Tepliciach, ktorú víťaznému družstvu zorganizovalo Centrum voľného času – JUNIOR. Projekt „Chceme žiť bez závislostí“ prebiehal počas šk. roka 2018/2019 a zapojilo sa do neho osem stredoškolských banskobystrických, banskoštiavnických a zvolenských internátov. Okrem toho, že sa žiaci 1. ročníkov dozvedeli nové informácie o možnostiach prevencie závislostí, 5 – členné družstvá súťažili v troch kolách, kde si zmerali sily vo vedomostiach, zručnostiach pri výrobe letáka z oblastí prevencií, ale aj v zábavno – pohybových aktivitách.  Po vlaňajších víťazoch zo Školského internátu, Tr SNP 53, Banská Bystrica si svoju výhru v tomto ročníku užívalo päť mladých ľudí zo Školského internátu, SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 9, Banská Štiavnica. Už teraz sa vedenie internátu teší na budúci ročník, v ktorom chce obhájiť víťazstvo.

Centrum voľného času – JUNIOR ďakuje všetkým zapojeným internátom, teší sa na ďalší ročník projektu, do ktorého pozýva aj tých, ktorí sa ešte nezapojili.

PhDr. Ľuba Danková
[21. 06. 2019]

PROJEKT “CHCEME ŽIŤ BEZ ZÁVISLOSTÍ ” 

Centrum voľného času – JUNIOR ukončilo VI. ročník projektu pod názvom „Chceme žiť bez závislostí“, ktorý organizovalo pre žiakov prvých ročníkov ubytovaných v banskobystrických, banskoštiavnických a zvolenských stredoškolských internátoch. Do projektu sa zapojilo osem školských internátov. Projekt pozostával z troch kôl. Prvé kolo bolo zamerané na prevenciu drogových závislostí a realizovali sme ho v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Banskej Bystrici. Päťčlenné družstvá z každého zapojeného internátu následne vypracovali test z odprednášanej témy a pre svoj internát mohli získať prvých sedem bodov. Druhé kolo projektu bolo zamerané na tému „Kulty a sekty“, ktorú žiakom internátov priblížila PhDr. Ľuba Danková. Pravidlá boli rovnaké ako pri prvej časti, teda súťažné družstvá po vypracovaní testu mohli získať ďalšie cenné body. Po absolvovaní prvého a druhého kola mali žiaci za úlohu vyhotoviť plagát vo formáte A3, príp. A4 na tému ,,Drogy, alkohol, fajčenie“, príp. na tému ,,Kulty a sekty“ a priniesť ho na záverečné tretie kolo projektu.
Tretie kolo sa uskutočnilo dňa 25. apríla 2019 na ihrisku Spojenej školy, Školská 7, Banská Bystrica, kde si súťažné družstvá zmerali svoje sily v zábavno – pohybových a vedomostných aktivitách. Žiaci zúčastnených družstiev si k bodom z prvých dvoch kôl pripočítali body za prinesený leták, ale aj za správne zodpovedané otázky vedomostných testov z oblasti prevencií.
Umiestnenie družstiev po týchto disciplínach premiešali zábavno – pohybové výkony v troch disciplínach – ŠTAFETOVÝ KIN BALL, LIETANIE BALÓNA, MAKULATÚRA.
A ako to celé dopadlo?
Okrem nazbieraných vedomostí z oblasti závislostí a príjemne prežitého slnečného dopoludnia, si družstvá odniesli diplomy, vecné ceny i sladkú odmenu. Víťazné družstvo sa k tomu môže tešiť na celodenný výlet do Aquaparku Turčianske Teplice so slávnostným pohostením. V tomto roku túto cenu získalo družstvo zo ŠI, SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 9, Banská Štiavnica.
Všetkým zapojeným internátom ďakujeme a víťazom gratulujeme.

Konečné výsledky projektu

PhDr. Ľuba Danková
[25. 04. 2019]

KOVÁČOVA BYSTRICA 2019

Literárna Banská Bystrica už neoddeliteľne patrí ku kultúre mesta pod Urpínom. Jeden deň v tomto týždni je vyhradený pre autorskú a interpretačnú súťaž „Kováčova Bystrica“, ktorú organizujú Informačné centrum mladých Banská Bystrica a Centrum voľného času – JUNIOR, Banská Bystrica.
Dňa 27. marca 2019 sa brány Štátnej vedeckej knižnice – LHM v Banskej Bystrici otvorili súťažiacim tejto obľúbenej súťaže, ktorá sa realizovala pod záštitou pána primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska. Do tohtoročného XV. ročníka sa zapojilo 119 súťažiacich z rôznych kútov Slovenska. Okrem mladých ľudí z banskobystrických škôl, sa do súťaže zapojili žiaci základných a stredných škôl z Badína, z Ľubietovej, zo Slovenskej Ľupče, z Banskej Štiavnice, z Brezna, z Krupiny, z Rimavskej Soboty, zo Starej Ľubovne, zo Svidníka, z Budči a zo Zvolena.
V tento jarný deň sme si mohli vypočuť nádherné verše známych autorov i emóciami naplnené interpretácie z diel prozaikov. Na svoje si prišli aj mladí autori vlastnej literárnej tvorby. Na literárnom workshope odborná porota poskytla nádejným autorom množstvo rád, či už z oblasti poézie alebo prózy. V tomto ročníku dosiahla autorská aj interpretačná súťaž opäť vysokú úroveň.
V oblasti vlastnej literárnej tvorby sme zaznamenali 76 prác a v oblasti interpretácie poézie a prózy si prišlo zasúťažiť 43 mladých ľudí.
Tí, ktorým sa v súťaži darilo najviac si odniesli diplomy a hodnotné ceny.
Z XV. ročníka súťaže si ocenenia mohli odniesť aj dvaja laureáti a jeden absolútny laureát celej tohtoročnej súťaže.
Prvý titul laureáta a cenu Informačného centra mladých Banská Bystrica získal žiak ZŠ SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica – Jakub Hudec za prednes prózy v I. kategórii.
Druhý titul laureáta a cenu CVČ – JUNIOR získal za interpretáciu prózy v II. kategórii – Dominik Sanitra, žiak ZŠ, Tr. SNP 20, Banská Bystrica.
Na záver celej súťaže, poslankyňa mestského zastupiteľstva Banská Bystrica doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., odovzdala zvláštnu cenu primátora mesta Banská Bystrica za prednes poézie v III. kategórii, žiakovi Konzervatória J. L Bellu, Skuteckého 27, Banská Bystrica Kristiánovi Drugovi, ktorý sa stal absolútnym laureátom XV. ročníka súťaže Kováčova Bystrica.
Pre všetkých účastníkov XV. ročníka súťaže Kováčova Bystrica, pripravilo Informačné centrum mladých Banská Bystrica prekvapenie v podobe vydania, v poradí už tretieho, Zborníka „Kováčova Bystrica 2014 – 2018 Päť rokov tvorivej literárnej a interpretačnej súťaže pre deti a mládež“, ktorý bol symbolicky pokrstený farebnými konfetami. Zborník bol vydaný s finančnou podporou mesta Banská Bystrica, za veľmi pekne ďakujeme aj za všetkých čitateľov.
Organizátori súťaže „Kováčova Bystrica 2019“, aj touto cestou ďakujú Mestu Banská Bystrica, spoluorganizátorom súťaže, sponzorom, hosťom, školám, pedagógom, odbornej porote a predovšetkým mladým súťažiacim, ktorí nám spríjemnili tento jarný marcový deň. Už teraz sa tešíme na stretnutie s mladými milovníkmi umenia a priaznivcami našej súťaže na XVI. ročníku KOVÁČOVEJ BYSTRICE.

Výsledky Kováčovej Bystrice 2019
Víťazné práce Kováčovej Bystrice 2019

PhDr. Ľuba Danková
[17. 04. 2019]