CVČ – JUNIOR sa venuje podpore žiackych školských rád na stredných školách v Banskobystrickom kraji od roku 2005.

Svojimi vzdelávacími a metodickým aktivitami sa snažíme podporovať demokratickú samosprávu žiakov na školách, prispievame k neformálnemu vzdelávaniu členov a koordinátorov ŽŠR a rozvíjame ich osobnostné kompetencie.

Nové:

Vážené koordinátorky, vážení koordinátori ŽŠR, dovoľujeme si vás všetkých informovať, že dňa 1. 1. 2022 vstúpil do platnosti novelizovaný zákon 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/596/

* V rámci podpory školských parlamentov na stredných školách v BBSK zverejňuje návrh štatútu s aplikáciou novelizovaného zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve, paragraf 26 – školský parlament… Vzorový štatút ŠP
[24. 4. 2022]

Možnosťou ako získať informácie o školskom parlamente je séria webinárov, ktoré pripravila IUVENTA, prihlásiť sa môžete na: https://www.iuventa.sk/