* Pozývame členov školských parlamentov a ich podporovateľov na workshopy na tému Rozvoj kritického myslenia, ktoré organizujeme 24. a 25. mája 2023 v spolupráci s NIVAM (bývalá IUVENTA) a regionálnou koordinátorkou pre BBSK p. Darinou Diošiovou, v CM-ku, Tajovského 25, Banská Bystrica https://cvcjunior.sk/centrum-mladych/
Prihlásiť sa môžete cez link v pozvánke…Pozvanka_kritickemyslenie
[3. 5. 2023]

Jar so školským parlamentom: Pre školské parlamenty na SŠ v našom kraji ponúkame workshop na podporu tímovej práce. Workshop sa môže uskutočniť na vašej škole alebo v nových priestoroch Centra mladých v Banskej Bystrici. Termín podľa dohody, program a kontakt nájdete v prílohe.
Program Team
[1. 3. 2023]

Pripravujeme regionálnu konferenciu školských parlamentov SŠ v BBSK. O termíne a programe vás budeme informovať prostredníctvom stránky a mailom na školy.
[1. 3. 2023]

*Svojimi vzdelávacími a metodickým aktivitami sa snažíme podporovať demokratickú samosprávu žiakov na školách, prispievame k neformálnemu vzdelávaniu členov a koordinátorov školských parlamentov a rozvíjame ich osobnostné kompetencie.

*Vážené koordinátorky, vážení koordinátori ŠP – ŽŠR, dovoľujeme si vás všetkých informovať, že dňa 1. 1. 2022 vstúpil do platnosti novelizovaný zákon 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/596/

* V rámci podpory školských parlamentov na stredných školách v BBSK zverejňuje návrh štatútu s aplikáciou novelizovaného zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve, paragraf 26 – školský parlament… Vzorový štatút ŠP
[24. 4. 2022]