*Nové príručky pre ŽŠR vydané IUVENTOU, nájdete na: https://www.iuventa.sk/produkt/prirucky-pre-ziacke-skolske-rady/

*Zákon č. 177/2017 umožňuje zriadiť žiacku školskú radu aj na základných školách so všetkými ročníkmi. Viac:   177/2017


*Zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 26
Žiacka školská rada

(1) Žiacka školská rada (ďalej len žiacka rada), ak je ustanovená, reprezentuje žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.
(2) žiacka rada je ustanovená vtedy, ak počet jej členov určený v odseku 3 zvolí v tajnom hlasovaní nadpolovičná väčšina žiakov strednej školy. O voľbách vyhotovia žiaci zápisnicu, ktorú predložia riaditeľovi školy.
(3) žiacka rada má 5 až 11 členov a tvoria ju tí žiaci, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov žiakov zúčastnených na voľbách.
(4) žiacka rada
a) sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a
vzdelávania,
b) sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku,
c) zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok,
d) volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy.
(5) žiacka rada je schopná sa uznášať, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie žiackej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov žiackej rady.
Na platné uznesenie žiackej rady vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov žiackej rady.
(6) Náklady na činnosť žiackej rady sa po dohode s riaditeľom školy uhrádzajú z rozpočtu školy.
(7) Podrobnosti o zložení žiackej rady, o spôsobe jej ustanovenia vrátane výmeny jej členov, o voľbe člena rady školy a o spôsobe rokovania určí štatút žiackej školskej rady.


Na stiahnutie

2021
* Príručky pre žiacke rady:
https://www.iuventa.sk/produkt/prirucky-pre-ziacke-skolske-rady/

2020
* Rok so žiackou radou  viac

2018
* Žiacke školské rady – Škola demokracie viac
* Príručka pre žiacke školské rady na základných školách viac

2013
* Dve školy demokracie
  stiahnuť

2011
* Rok so žiackou školskou radou   viac

2006
* Tretia vlna: Profesionálna podpora ŽŠR  viac

* Ako zmeniť svoj svet   stiahnuť
Participácia mladých na živote komunity

2005
* Aj nás sa to týka   viac
Príručka pre zakladateľov Žiackych školských rád

2004
* Participácia mládeže formou ŽŠR  stiahnuť
Analýza

2002
* Biela kniha o mládeži   stiahnuť    anglická verzia