*Nové príručky pre ŽŠR vydané IUVENTOU, nájdete na: https://www.iuventa.sk/produkt/prirucky-pre-ziacke-skolske-rady/

*Zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/596/


Na stiahnutie

2021
* Príručky pre žiacke rady:
https://www.iuventa.sk/produkt/prirucky-pre-ziacke-skolske-rady/

https://www.iuventa.sk/

2020
* Rok so žiackou radou  viac

2018
* Žiacke školské rady – Škola demokracie viac
* Príručka pre žiacke školské rady na základných školách viac

2013
* Dve školy demokracie
  stiahnuť

2011
* Rok so žiackou školskou radou   viac

2006
* Tretia vlna: Profesionálna podpora ŽŠR  viac

* Ako zmeniť svoj svet   stiahnuť
Participácia mladých na živote komunity

2005
* Aj nás sa to týka   viac
Príručka pre zakladateľov Žiackych školských rád

2004
* Participácia mládeže formou ŽŠR  stiahnuť
Analýza

2002
* Biela kniha o mládeži   stiahnuť    anglická verzia