Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl, stredných odborných učilíšť, konzervatórií). Organizuje sa v čase vyučovacieho procesu a mimo vyučovacieho procesu. Prácu riešia samostatne alebo za pomoci konzultanta. Výsledkom iniciatívy stredoškoláka je samostatná písomná práca, ktorá sa predkladá odbornej hodnotiacej komisii na posúdenie. Súčasťou je vlastná verejná obhajoba práce. Vyvrcholením SOČ sú súťažné prehliadky, ktoré sa uskutočňujú každý rok. Sú jednotné v celej SR. Na nich žiaci obhajujú ústnou formou (prípadne aj prakticky) výsledky svojej dlhodobej práce pred odbornou hodnotiacou komisiou.

SOČ na stránkach Štátneho inštitútu odborného vzdelávania

* CVČ – JUNIOR nebude v školskom roku 2022/2023 organizátorom krajského kola SOČ. Pre prípadné informácie kontaktujte predsedníčku KK SOČ pani Ing. Danku Račkovú.

* OZNAM o postupe získavania informácií k organizovaniu predmetových olympiád 
Na základe listu z Regionálneho úradu školskej správy (RÚŠS) v Banskej Bystrici doručeného 28. 11. 2022, informácie ku všetkým prebiehajúcim kolám súťaží poskytuje RÚŠS priebežne všetkým, ktorí o informácie požiadajú a RÚŠS ich zverejňuje na stránke http://www.russ-bb.sk

Kontaktná osoba:
PhDr. Gabriela Zajková, metodik pre TV, šport, mládež a súťaže
Mail: gabriela.zajkova@russ-bb.sk
Tel: 048/322 63 05     
[30. 11. 2022]

Predsedníčka KK SOČ:
Ing. Danka Račková
Stredná odborná škola drevárska
Zvolen
danka.rackova@sosdrev.sk

Kontaktná osoba v CVČ – JUNIOR:
048/415 31 11 

44. ročník SOČ (šk. rok 2021/2022)

Výsledková listina KK SOČ 2022

Organizačný poriadok SOČ

Metodika SOČ

Dodatok k metodike

Skrátená forma písania SOČ

Prihláška SOČ

Štatistika SOČ

Originalita SOČ

43. ročník SOČ (šk. rok 2020/2021)

Hodnotenie KP SOČ

VÝSLEDKOVÁ LISTINA KP SOČ

POZVÁNKA – Žiaci  KK SOČ

POZVÁNKA – Krajská komisia SOČ

MANUÁL ku KK SOČ

LIST METODIKOM na stiahnutie 2021

V mesiaci október sa uskutočnili online konferencie SOČ, za jednotlivé kraje. Na stránke ŠIOV sú zverejnené videá z online konferencií: https://siov.sk/videogaleria/videogaleria-rok-2020/

 Org. – pokyny SOČ v BB kraji

INOVOVANÁ METODIKA SOČ z r. 2018

Dodatok k metodike SOČ

Originalita práce SOČ

Skrátená forma písania SOČ

Štatistika SOČ

Prihláška SOČ

Organizačný poriadok SOČ

Oznam pre metodikov SOČ –  2.10.2020

Dňa 29.9.2020 sa uskutočnilo na SPŠ dopravnej vo Zvolene úvodné zasadnutie k Stredoškolskej odbornej činnosti za BB kraj.

SOČ    SOČ 1

42. ročník SOČ (šk. rok 2019/2020)

socm   

ZHODNOTENIE 42. ROČNÍKA SÚŤAZE SOČ:

V tomto školskom roku sa prehliadka súťaže SOČ na úrovni kraja aj celoštátneho kola uskutočnila netradične – dištančnou formou. Nik nebol na  takúto formu ani zvyknutý a určite ani pripravený. Situácia si to vyžiadala a museli sme sa s tým všetci vysporiadať: žiaci, učitelia – školitelia, metodici škôl, hodnotitelia aj samotní organizátori. Možno sa naozaj musíme vždy pripraviť aj na takéto možné riešenia, aby sme opäť neostali prekvapení. Zistili sme, že sa to aj „takto dá“.
Chcem všetkým zúčastneným žiakom, školám v mojom mene poďakovať za to, že sa do súťaže aj takouto formou zapojili, i keď každý v tejto forme určite nájde aj klady aj zápory.  Tento ročník súťaže už skončil, každý odbor pozná víťazov aj v celoštátnom kole a ešte raz chcem všetkým žiakom zo srdca pogratulovať k ich úspechu.
Výsledková listina celoštátneho kola 42.ročníka SOČ sa nachádza na stránke ŠIOV  https://siov.sk/sutaze/stredoskolska-odborna-cinnost/

Ing. Danka Račková
predsedníčka KP SOČ
[15.5.2020]

DIŠTANČNOU FORMOU SA USKUTOČNILO KRAJSKÉ KOLO SOČ

Vzhľadom k terajšej situácii, ŠIOV, ako organizátor SOČ, navrhol náhradný postup (dištančnou formou) pre realizáciu krajských kôl SOČ a celoštátneho kola SOČ, ktorý následne podporil aj nový minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. Veľmi nás táto situácia mrzí, ale musíme sa prispôsobiť aj my, vzhľadom k tomu, že naši žiaci aj so svojimi vyučujúcimi sa pripravovali na súťaž, a nechceme ich sklamať. 
Odborné hodnotiace komisie do 14. 4. 2020 preštudovali žiacke práce.  Komisia po vzájomnej komunikácii (samozrejme na teraz možnými prostriedkami) určila poradie prác. Výsledky na prvých troch miestach v každom súťažnom odbore na tomto mieste zverejňujeme:

Výsledková listina Krajskej prehliadky SOČ – 42.ročník – Banskobystrický kraj

Ing. Danka Račková
predseda krajskej prehliadky SOČ
[16.4.2020]
Organizácia  dištančnej  formy  súťaže:
Metodikom SOČ:
ico_doc List metodikom na stiahnutie
ico_doc Organizačný pokyn SOČ – šk. rok 2019 – 20 dištančne JB

Porotcom SOČ:
ico_doc Organizačný pokyn SOČ – šk. rok 2019 – 20 dištančne JB
ico_doc  Pokyny pre porotcov – hodnotiteľov prác SOČ

41. ročník SOČ (šk. rok 2018/2019)

Výsledková listina SOČ

Súhlas – súťaže GDPR SIOV

Návod na získanie nového hesla do online systému SOČ
pri jeho zabudnutí nájdete… tu

40. ročník SOČ (šk. rok 2017/2018)

Výsledková listina

39. ročník SOČ (šk. rok 2016/2017)

Výsledková listina

38. ročník SOČ (šk. rok 2015/16)

Výsledková LISTINA

37. ročník SOČ (šk. rok 2014/2015)

 Výsledková Listina

36. ročník SOČ (šk. rok 2013/2014)

Výsledková listina

35. ročník SOČ (šk.rok 2012/2013)

Výsledková listina