OVEP – Olympic Values Education Programme

OVEP – Program vzdelávania olympijských hodnôt
(Olympic Values Education Programme)

CIEĽ: Prostredníctvom kontextu olympijských športov a kľúčových hodnôt olympizmu rozvinúť pozitívne morálno-etické vlastnosti
METÓDY: práca v skupinách, individuálna práca, reflexia, diskusia, aktivity 
ROZSAH: 90 minút, príp. podľa dohody
ĎALŠIE INFORMÁCIE: OVEP (Olympic Values Education Programme) je voľne dostupný výukový program vytvorený Medzinárodným olympijským výborom. Program zdôrazňuje prínosy športu a fyzickej aktivity, ktoré sú integrálnou súčasťou filozofie olympizmu a ich vplyv na zdravie, radosť a spoločenskú prospešnosť každého jednotlivca. Workshop ponúkame v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom. Viac info:https://www.olympic.sk/ovep

OCEP – Program olympijskej kultúry a vzdelávania
(Olympic Culture Education Programme)

V spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom ponúkame unikátny celoročný program zameraný na vzdelávanie mládeže prostredníctvom športových, vzdelávacích a kultúrnych aktivít a zdieľanie poznatkov medzinárodnou výmenou informácií medzi partnerskými školami.
OCEP propaguje oblasť kultúry a športu medzi európskymi krajinami prostredníctvom vzdelávania mládeže o olympijských hodnotách a spája mladých ľudí naprieč Európou.

METÓDY: práca v skupinách, individuálna práca, reflexia, diskusia, aktivity, medzinárodná výmena informácií.

HARMONOGRAM:
Registrácia a výber partnerských škôl (október 2021)
Vzdelávacie aktivity (október 2021 – jún 2022)
Pridelenie zahraničných partnerských škôl (január 2022)
Komunikácia medzi partnerskými školami (marec – máj 2022)
Príprava výstavných pavilónov OCEP (jún 2022)
EYOF 2022 (25. – 29. júl 2022)
Najaktívnejšia škola – cesta do Lausanne – MOV, Olympijské múzeum

Kontaktná osoba: Mgr. Julián Krull, PhD., 048/415 31 11, krull@juniorbb.sk