OVEP – Olympic Values Education Programme

OVEP – Program vzdelávania olympijských hodnôt
(Olympic Values Education Programme)

CIEĽ: Prostredníctvom kontextu olympijských športov a kľúčových hodnôt olympizmu rozvinúť pozitívne morálno-etické vlastnosti
METÓDY: práca v skupinách, individuálna práca, reflexia, diskusia, aktivity 
ROZSAH: 90 minút, príp. podľa dohody
ĎALŠIE INFORMÁCIE: OVEP (Olympic Values Education Programme) je voľne dostupný výukový program vytvorený Medzinárodným olympijským výborom. Program zdôrazňuje prínosy športu a fyzickej aktivity, ktoré sú integrálnou súčasťou filozofie olympizmu a ich vplyv na zdravie, radosť a spoločenskú prospešnosť každého jednotlivca. Workshop ponúkame v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom. Viac info:https://www.olympic.sk/ovep