logo_toTechnická olympiáda (TO) je súťaž určená žiakom vyšších ročníkov ZŠ a 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií v Slovenskej republike, ktorá svojim obsahom motivuje žiakov k tvorivej činnosti. Súťaž má postupový charakter a teoretickú a praktickú časť. Podrobné informácie o technickej olympiáde nájdete na stránkach IUVENTY:
Technická olympiáda na stránkach Iuventy
Organizačný poriadok a metodické pokyny TO

TO1


11. ROČNÍK TECHNICKEJ OLYMPIÁDY (2020/21)

Krajské kolonove
Termín
uskutočnenia krajského kola je 4. 2. 2021.
Forma súťaže:
online na www.onlineolympiady.sk. Pre zapojenie sa do súťaže je
potrebné mať k dispozícii elektronické zariadenie so stabilným pripojením na internet. Formu krajského kola stanovila SK TO spolu s IUVENTOU najmä s ohľadom na platné protipandemické opatrenia a možnosti žiakov.
Registrácia:
Škola registruje žiaka buď:
a) prostredníctvom EduPage (ak škola danú platformu využíva), v časti „súťaže“ je
potrebné zadať súťaž „Technická olympiáda“, zvoliť krajské kolo a prihlásiť konkrétneho
žiaka. Žiakovi bude vygenerovaný a automaticky poslaný formou správy prístupový kód
potrebný pre zapojenie sa do súťaže. Alebo:
b) prostredníctvom stránky www.onlineolympiady.sk/registracia/. Prístupový kód
potrebný na zapojenie sa do súťaže, ktorý bude počas registrácie vygenerovaný, je
potrebné žiakovi oznámiť.
Ďalšie informácie k organizácii súťaže:
 
Usmernenie ku krajskému kolu technickej olympiády – 11. ročník
Zoznam postupujúcich na krajské kolo 11. ročníka Technickej olympiády
Prihláška – stiahnite si: Prihláška na krajské kolo Technickej olympiády
(prihlášku zašlite na mail gasparec@juniorbb.sk alebo poštou na adresu
Mgr. Jozef Gašparec (TO), CVČ-JUNIOR, Tajovského 30, 974 09 Banská Bystrica)


Okresné kolá
Dňa 26.11. 2020 prebehlo okresné kolo Technickej olympiády.
Od 8:30 do 9:20 prebehol online test pre kategóriu A a od 10:00 do 10:50 online test pre kategóriu B. Výsledky zverejnili CVČ v mieste okresu. 


Školské kolá
Úlohy školského kola boli zaslané okresným organizátorom olympiády dňa 30. 9. 2020. Školské kolá sa uskutočnili dňa 8. 10. 2020. Dňa 19. 11. 2020 o 16:00 sa uskutočnlo skúšobné testovanie všetkých žiakov v kategórii A a B.

10. ROČNÍK TECHNICKEJ OLYMPIÁDY (2019/20)


KRAJSKÉ KOLO TECHNICKEJ OLYMPIÁDY
Krajské kolo sa uskutočnilo na ZŠ J. G. Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica dňa 5. februára 2020. Zúčastnilo sa ho 30 súťažiacich z 10-tich okresov Banskobystrického kraja. V kategórii A bolo až 7 úspešných dvojíc, v kategórii B 4-ia úspešní jednotlivci. Úroveň prác v praktickej časti súťaže bola veľmi dobrá, teoretická časť obsahovala dve otázky, ktoré robili väčšine súťažiacim problémy, odhliadnuc od nich bol  test súťažiacimi zvládnutý dobre. Úspešní riešitelia v každej kategórii obdržali diplom a prvé tri miesta v každej kategórii boli ocenené aj hodnotnými vecnými cenami. Ďakujeme pracovníkom ZŠ J. G. Tajovského ktorí sa najviac podieľali na organizácii a zabezpečení súťaže, žiakom – účastníkom súťaže za ich kvalitné výkony a pripravujúcim učiteľom za ich úsilie a odbornú prípravu.
Výsledková listina Krajského kola 10. ročníka Technickej olympiády

9. ROČNÍK TECHNICKEJ OLYMPIÁDY (2018/19)

KRAJSKÉ KOLO TECHNICKEJ OLYMPIÁDY
Krajské kolo sa uskutočnilo dňa 5. februára 2019 na Fakulte prírodných vied UMB – katedra techniky a technológií. Zúčastnili sa ho všetci pozvaní súťažiaci z 11 – tich okresov Banskobystrického kraja. V praktickej časti zvládli súťažiaci náročné úlohy. Celkom 33 súťažiacich v dvoch kategóriách súťažilo v tejto súťaži.
Výsledková listina Krajského kola Technickej olympiády

OKRESNÉ KOLÁ TECHNICKEJ OLYMPIÁDY
Okresné kolá Technickej olympiády sa uskutočnili v jednotnom termíne dňa 29. 11. 2018.
Uskutočnili sa v 11-tich okresoch. V kategórii A žiacka dvojica mala za úlohu zhotoviť drevený klepkáč a v kategórii B žiaci zhotovovali vešiak na kľúče v podobe domčeka. Úlohy zvládla väčšina žiakov. Uverejňujeme niekoľko obrázkov z okresnej súťaže v Detve.


Kontakty – krajské kolo Technickej olympiády

TOm

Kontaktná osoba v CVČ:
Mgr. Jozef Gašparec
telefón: 048 – 415 31 11 kl. 22
mail: gasparec@juniorbb.sk

TOm

Predseda Krajskej komisie TO
Mgr. Milan Pápay
telefón: 048 – 413 15 73

mail: riaditel@zsjgtbb.sk


A R C H Í V

10. ROČNÍK (2019/20)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO – KATEGÓRIE A, B

9. ROČNÍK (2018/19)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO – KATEGÓRIE A, B 

8. ROČNÍK (2017/18)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO – KATEGÓRIE A, B

7. ROČNÍK (2016/17)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO – KATEGÓRIE A, B

6. ROČNÍK (2015/16)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO – KATEGÓRIE A, B

5. ROČNÍK (2014/15)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO – KATEGÓRIE A, B

4. ROČNÍK (2013/14)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA  KK TO – KATEGÓRIA A, B