Súťaž Pekná maďarská reč – Szép magyar beszéd je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v základných a stredných školách s vyučovacím jazykom maďarským. Súťaž je zameraná na rozvoj žiackej tvorivosti tvorbou textov, pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok a na zvládnutie práce s jazykovými a literárnymi textami.
Je to postupová súťaž celoštátneho charakteru, člení sa na štyri kategórie (I., II., III., IV.) a kolá (triedne, školské, okresné, krajské, celoštátne).

Súťaž Szép mayar beszéd na stránkach ŠPÚ

Predsedníčka Krajskej komisie súťaže:
Mgr. Alžbeta Labodová
Gymnázium-gimnázium, Námestie padlých hrdinov 2, 986 15  Fiľakovo
047/438 19 25

Kontaktná osoba v CVČ – JUNIOR:
Mgr. Gabriela Selecká
048/ 415 31 11
selecka@juniorbb.sk


Školský rok 2020/21

Vyhlásenie súťaže v školskom roku 2020/21


ARCHÍV
Školský rok 2019/20

Zrušenie všetkých kôl súťaže z dôvodu pandemickej situácie – viac

Školský rok 2018/19

Výsledky všetky kategórie