Súťaž Pekná maďarská reč – Szép magyar beszéd je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v základných a stredných školách s vyučovacím jazykom maďarským. Súťaž je zameraná na rozvoj žiackej tvorivosti tvorbou textov, pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok a na zvládnutie práce s jazykovými a literárnymi textami.
Je to postupová súťaž celoštátneho charakteru, člení sa na štyri kategórie (I., II., III., IV.) a kolá (triedne, školské, okresné, krajské, celoštátne).

Súťaž Szép mayar beszéd na stránkach ŠPÚ

* CVČ – JUNIOR v školskom roku 2022/2023 nebude organizátorom krajského kola súťaže. O organizátorovi rozhodne Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici.

* OZNAM o postupe získavania informácií k organizovaniu predmetových olympiád
Na základe listu z Regionálneho úradu školskej správy (RÚŠS) v Banskej Bystrici doručeného 28. 11. 2022, informácie ku všetkým prebiehajúcim kolám súťaží poskytuje RÚŠS priebežne všetkým, ktorí o informácie požiadajú a RÚŠS ich zverejňuje na stránke http://www.russ-bb.sk

Kontaktná osoba:
PhDr. Gabriela Zajková, metodik pre TV, šport, mládež a súťaže
Mail: gabriela.zajkova@russ-bb.sk
Tel: 048/322 63 05    
[30. 11. 2022]

Predsedníčka Krajskej komisie súťaže:
Mgr. Alžbeta Labodová
Gymnázium-gimnázium, Námestie padlých hrdinov 2, 986 15  Fiľakovo
047/438 19 25


Školský rok 2021/2022

https://www.statpedu.sk/sk/sutaze/pekna-madarska-rec/

*Zverejňujeme výsledkovú listinu krajského kola Szép magyar beszéd, konaného 30. 3. 2022 v Rimavskej Sobote …

Výsledkové listiny KK Szép MB 30. 3. 2022 BBSK

[31. 3. 2022]

Školský rok 2020/2021

V školskom roku 2020/2021 sa krajské kolo súťaže nekonalo z rozhodnutia Celoštátnej komisie súťaže.


ARCHÍV
Školský rok 2019/2020

Zrušenie všetkých kôl súťaže z dôvodu pandemickej situácie – viac

Školský rok 2018/2019

Výsledky všetky kategórie