Súťaž Pekná maďarská reč – Szép magyar beszéd je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v základných a stredných školách s vyučovacím jazykom maďarským. Súťaž je zameraná na rozvoj žiackej tvorivosti tvorbou textov, pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok a na zvládnutie práce s jazykovými a literárnymi textami.
Je to postupová súťaž celoštátneho charakteru, člení sa na štyri kategórie (I., II., III., IV.) a kolá (triedne, školské, okresné, krajské, celoštátne).

Súťaž Szép mayar beszéd na stránkach ŠPÚ

Predsedníčka Krajskej komisie súťaže:
Mgr. Alžbeta Labodová
Gymnázium-gimnázium, Námestie padlých hrdinov 2, 986 15  Fiľakovo
047/438 19 25

Kontaktná osoba v CVČ – JUNIOR:
Mgr. Gabriela Selecká
048/ 415 31 11
selecka@juniorbb.sk


Školský rok 2021/2022

https://www.statpedu.sk/sk/sutaze/pekna-madarska-rec/

I*Včera zverejnil Štátny pedagogický ústav v Bratislave informácie k súťaži Szép magyar beszéd. Posúva sa termín organizovania školského kola do 31. januára 2022. Viac informácií, materiály a iné dokumenty nájdete na priložených linkoch:
https://www.statpedu.sk/sk/aktuality/oznam-k-sutazi-pekna-madarska-rec-2.html
https://www.statpedu.sk/sk/sutaze/pekna-madarska-rec/
[13. 1. 2022]

Školský rok 2020/2021

V školskom roku 2020/2021 sa krajské kolo súťaže nekonalo z rozhodnutia Celoštátnej komisie súťaže.


ARCHÍV
Školský rok 2019/2020

Zrušenie všetkých kôl súťaže z dôvodu pandemickej situácie – viac

Školský rok 2018/2019

Výsledky všetky kategórie