Súťaž Poznaj slovenskú reč je jazykovou súťažou kategórie A pre základné a stredné školy. Je celoštátneho charakteru, má postupový charakter. Súťaž je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov, ktorá sa využíva ako dôležitý výchovno-vzdelávací prostriedok v procese skvalitňovania jazykovej pripravenosti žiakov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským (základné školy, stredné školy: gymnáziá, stredné odborné školy).
Člení sa na štyri kategórie (I., II., III., IV.) a organizuje sa v štyroch postupových kolách (školské, okresné, krajské a celoštátne).

Súťaž Poznaj slovenskú reč na stránkach ŠPÚ

Predsedníčka Krajskej komisie súťaže:
Mgr. Alžbeta Labodová
Gymnázium-gimnázium, Námestie padlých hrdinov 2, 986 15 Fiľakovo
047/438 19 25

Kontaktná osoba v CVČ – JUNIOR:
Mgr. Gabriela Selecká
048/ 415 31 11
selecka@juniorbb.sk


Školský rok 2020/21

Vyhlásenie súťaže v školskom roku 2020/21


ARCHÍV
Školský rok 2019/20

Zrušenie všetkých kôl súťaže z dôvodu pandemickej situácie – viac

Školský rok 2018/19 – výsledky

I. kategória
II. kategória
III. kategória