Súťaž Poznaj slovenskú reč je jazykovou súťažou kategórie A pre základné a stredné školy. Je celoštátneho charakteru, má postupový charakter. Súťaž je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov, ktorá sa využíva ako dôležitý výchovno-vzdelávací prostriedok v procese skvalitňovania jazykovej pripravenosti žiakov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským (základné školy, stredné školy: gymnáziá, stredné odborné školy).
Člení sa na štyri kategórie (I., II., III., IV.) a organizuje sa v štyroch postupových kolách (školské, okresné, krajské a celoštátne).

Súťaž Poznaj slovenskú reč na stránkach ŠPÚ

* CVČ – JUNIOR v školskom roku 2022/2023 nebude organizátorom krajského kola súťaže. O organizátorovi rozhodne Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici.

* OZNAM o postupe získavania informácií k organizovaniu predmetových olympiád
Na základe listu z Regionálneho úradu školskej správy (RÚŠS) v Banskej Bystrici doručeného 28. 11. 2022, informácie ku všetkým prebiehajúcim kolám súťaží poskytuje RÚŠS priebežne všetkým, ktorí o informácie požiadajú a RÚŠS ich zverejňuje na stránke http://www.russ-bb.sk

Kontaktná osoba:
PhDr. Gabriela Zajková, metodik pre TV, šport, mládež a súťaže
Mail: gabriela.zajkova@russ-bb.sk
Tel: 048/322 63 05     


[30. 11. 2022]

Predsedníčka Krajskej komisie súťaže:
Mgr. Alžbeta Labodová
Gymnázium-gimnázium, Námestie padlých hrdinov 2, 986 15 Fiľakovo
047/438 19 25


Školský rok 2021/2022

https://www.statpedu.sk/sk/sutaze/poznaj-slovensku-rec/

Informácie k organizovaniu súťaže pripravíme po zverejnení pokynov na stránke štátneho pedagogického ústavu, Bratislava

Školský rok 2020/2021

Krajské kolo súťaže Poznaj slovenskú reč sa v školskom roku 2020/2021 nekonalo z rozhodnutia Celoštátnej komisie súťaže.


ARCHÍV
Školský rok 2019/2020

Zrušenie všetkých kôl súťaže z dôvodu pandemickej situácie – viac

Školský rok 2018/2019 – výsledky

I. kategória
II. kategória
III. kategória