ONJ-vlajkaOlympiáda v nemeckom jazyku (ONJ) je určená pre žiakov základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o nemecký jazyk a nemecky hovoriace krajiny. Súťaž je členená na 7 kategórií (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D) a organizuje sa v 4 súťažných kolách (školskom, okresnom – iba kategórie1A, 1B, 2A, 2B, 2D, krajskom a celoštátnom) v zmysle Organizačného poriadku Olympiády v nemeckom jazyku a aktuálnych Metodicko-organizačných pokynov Olympiády v nemeckom jazyku. Najlepší súťažiaci sa zúčastňujú Medzinárodnej olympiády v nemeckom jazyku, ktorá sa organizuje každé 2 roky.

ONJ na stránkach IUVENTY

Termínovník – dátumy jednotlivých kôl

* OZNAM o postupe získavania informácií k organizovaniu predmetových olympiád
Na základe listu z Regionálneho úradu školskej správy (RÚŠS) v Banskej Bystrici doručeného 28. 11. 2022, informácie ku všetkým prebiehajúcim kolám súťaží poskytuje RÚŠS priebežne všetkým, ktorí o informácie požiadajú a RÚŠS ich zverejňuje na stránke http://www.russ-bb.sk

Kontaktná osoba:
PhDr. Gabriela Zajková, metodik pre TV, šport, mládež a súťaže
Mail: gabriela.zajkova@russ-bb.sk
Tel: 048/322 63 05   
[30. 11. 2022]

Predsedníčka Krajskej komisie ONJ
Dipl. Lehrer Claudia Faško
Gymnázium A. Sládkoviča
Komenského 18
Banská Bystrica
048/412 42 83

32. ročník (šk. rok 2021/2022)

*  Krajské kolo ONJ sa uskutočnilo 16. februára 2022 online. Výsledkové listiny si môžete pozrieť v školskom systéme EduPade alebo na stránke:

Výsledkové listiny 32. ročník KK ONJ:

VL KK ONJ Kategórie 1A, 1B, 1C pozri

VL KK ONJ Kategórie 2A, 2B, 2C, 2D pozri
[22. 2. 2022]

31. ročník (šk. rok 2020/2021)

* Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku sa konalo dňa 9. 2. 2021 online. Výsledkové listiny si môžete pozrieť tu:
VL KK ONJ kategórie 1A, 1B, 1C
VL KK ONJ kategórie 2A, 2B, 2C, 2D

Ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť v písomnej a ústnej časti KK ONJ a pedagógom za ich prípravu. 
[9. 2. 2021]

ARCHÍV

30. ročník (šk. rok 2019/20) – výsledky

Kategórie_1A, 1B, 1C
Kategórie_2A, 2B, 2C, 2D

29. ročník (šk. rok 2018/19) – výsledky

Kategórie 1A, 1B, 1C
Kategórie 2A, 2B, 2C, 2D