Olympiáda má dve kategórie. Do kategórie B sa smú zapojiť len tí žiaci, ktorí ešte ani v tomto, ani v nasledujúcom školskom roku nebudú končiť strednú školu. Do kategórie A sa môžu zapojiť všetci žiaci (základných aj) stredných škôl.  Kategória B má dve kolá: domáce a krajské. Kategória A má tri kolá: domáce, krajské a celoštátne. Najlepší riešitelia kategórie A majú šancu reprezentovať Slovensko na medzinárodných súťažiach.

Podrobné informácie o Olympiáde v informatike a jej organizačný poriadok nájdete na stránkach IUVENTY:   Olympiáda v informatike na stránkach Iuventy


37. ročník olympiády v informatike (2021-2022)

Aktuálne informácie o olympiáde  nájdete na stránke http://oi.sk/current.php.

KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY
V INFORMATIKE V KAT. A, B prebehlo

Krajské kolo 37. ročníka OI prebehlo online dňa 18. 1. 2022.
Zúčastnilo sa ho 6 súťažiacich z Banskobystrického kraja, ktorí súťažili v kategórii A.
Oficiálne výsledky budú zverejnené na stránke http://oi.sk/.


KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY
V INFORMATIKE V KAT. A, B

Oznamy počas súťaže

 • Ak budú počas súťaže potrebné nejaké oznamy (napr. bolo z technických príčin potrebné reštartovať video hovor), nájdete ich tu.

Dátum, čas a spôsob konania

 • Krajské kolo 37. ročníka OI prebehne online.
 • Kolo bude mať podobu udávanú organizačným poriadkom súťaže: súťažiaci majú štyri hodiny času na riešenie štyroch teoretických súťažných úloh.
 • Plánované časy:
 • zverejnenie súťažných úloh pre tlač 8:50
 • oficiálny začiatok súťaže 9:00
 • riešenie súťažných úloh 9:00 – 13:00
 • extra čas na odovzdávanie riešení súťažných úloh 13:00 – 13:30
 • oficiálny koniec súťaže 13:30

Video konferencia

Súťažiaci

 • Krajského kola sa môžu zúčastniť úspešní riešitelia domáceho kola, hranice budú zverejnené v pondelok 10. 1. večer.
 • Pred súťažou je potrebné aby vás na ňu škola prihlásila v systéme EduPage.
 • Súťažiaci, ktorí boli v domácom kole úspešnými riešiteľmi oboch kategórií, si musia vybrať jednu z kategórií a tú riešiť na krajskom kole.

Písanie riešení

 • Riešenia súťažných úloh bude možné písať buď priamo na počítači v textovom editore, alebo rukou na papier.
 • Riešenia písané na počítači exportujte do formátu PDF.
 • Riešenia písané rukou naskenujte / pri dobrom svetle odfoťte a uložte vo formáte PDF alebo JPG.
 • U fotiek mobilom sa prosím pred odoslaním ubezpečte, že sú ostré.
 • Na skenovanie a odovzdávanie riešení máte pol hodiny po uplynutí časového limitu pre samotnú súťaž.
 • Počas súťaže je zakázané využívať akékoľvek študijné materiály, či už v tlačenej podobe, elektronickej podobe, alebo online.

Technická realizácia krajského kola

 • Zadania budú približne desať minút pred začiatkom dostupné online, vo formáte PDF pripravenom na tlač (A4). Zadania nájdete priamo na stránke aktuálneho ročníka OI
 • Riešenia sa dajú odovzdávať dvoma spôsobmi:
 • Presne rovnako ako riešenia teoretických úloh domáceho kola: riešenie vo formáte PDF sa bude dať odovzdať v systéme OIsubmit.
 • Alternatívna možnosť: Riešenia môžete odoslať vo formáte PDF alebo sadu JPG emailom na <misof@algo.sk>. V subjekte uveďte “OI Priezvisko Meno”.
 • Počas súťaže bude treba byť pripojený k videohovoru (len obraz, nie zvuk), viď samostatný bod vyššie.

Výsledky

 • Napriek tomu, že krajské kolo prebehne spoločne pre všetkých, budú výsledky oboch kategórií vyhlasované tradičnou formou: každý kraj bude mať svoje poradie.
 • V kategórii B aktuálny ročník OI krajským kolom končí.
 • V kategórii A sa bude na celoštátne kolo pozývať podľa spoločného celoslovenského poradia.

Kontakt

 • Ak máte pred začiatkom súťaže nejaké otázky, komentáre alebo iný dôvod, kontaktujte emailom predsedu OI: Michal Forišek <misof@algo.sk>


Viac informácií: Usmernenie ku krajskému kolu OI

REGISTRÁCIA DO KRAJSKÉHO KOLA OLYMPIÁDY V INFORMATIKE – KAT. A, B
Každého žiaka registruje do KK OI škola:
a) Prostredníctvom EduPage (ak škola danú platformu využíva), v module „Súťaže“ je potrebné vybrať súťaž „Olympiáda v informatike“, zvoliť krajské kolo a prihlásiť konkrétneho žiaka. Návod k registrácii žiakov.
b) Ak škola EduPage nepoužíva: Po negatívnych skúsenostiach s registráciou žiakov cez externý webový formulár v minulom školskom roku sa firma aSc rozhodla poskytnúť základnú verziu EduPage s modulom Súťaže ZADARMO aj tým školám, ktoré EduPage nepoužívajú. Okrem registrácie žiakov budú môcť školy využívať EduPage aj na prezeranie výsledkových listín, prihlasovanie žiakov do vyšších kôl a podobne.
Ohľadom vytvorenia EduPage stránky napíšte na adresu sutaze@asc.sk. Obratom dostanete informácie ako ďalej postupovať pri registrácii žiakov.

UKONČENIE DOMÁCEHO KOLA OLYMPIÁDY V INFORMATIKE V KAT. B
Domáce kolo v kategórii B bolo  ukončené dňa 30. 11. 2021. Na stránke http://oi.sk nájdete vzorové riešenia domáceho kola oboch kategórií.

UKONČENIE DOMÁCEHO KOLA OLYMPIÁDY V INFORMATIKE V KAT. A
Domáce kolo v kategórii A bolo  ukončené dňa 15. 11. 2021.

INŠTRUKTÁŽ PRE RIEŠITEĽOV OLYMPIÁDY V INFORMATIKE
Iuventa Bratislava, Univerzita Pavla. Jozefa Šafárika v Košiciach a UMB Mateja Bela katedra informatiky pripravila inštruktáž k úlohám z domáceho kola OI. Inštruktáž sa uskutočnila online dňa 27. 10. 2021.

DOMÁCE KOLO OLYMPIÁDY V INFORMATIKE
Úlohy a riešenia domáceho kola sú zverejnené na stránke http://oi.sk.   Domáce kolo v kategórii A bude  do 15. 11. 2021 a v kategórii B do 30. 11. 2021. Krajské kolo sa uskutoční dňa 18. januára 2022.


Dôležité kontakty

Predseda krajskej komisie Olympiády v informatike:
RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.
mail: miroslav.melichercik@umb.sk
telefón: 048/446 71 32

dsc00003Kontaktná osoba v CVČ – JUNIOR:
Mgr. Jozef Gašparec
mail: gasparec@juniorbb.sk
telefón: 048/415 31 11


A R C H Í V (výsledkov krajských kôl)

36. ročník OI:
Výsledková listina Krajského kola 36. ročníka Olympiády v informatike

35. ročník OI:
Výsledková listina Krajského kola 35. ročníka Olympiády v informatike

34. ročník OI:
Výsledková listina Krajského kola 34. ročníka Olympiády v informatike 

33. ročník OI:
Výsledková listina Krajského kola 33. ročníka Olympiády v informatike

32. ročník OI:
Výsledková listina Krajského kola 33. ročníka  Olympiády v informatike

31. ročník OI:
Výsledková listina Krajského kola 31. ročníka Olympiády v informatike

28. – 30. ročník OI:
Výsledkové listiny Krajských kôl 28. – 30. ročníka Olympiády v informatike