Olympiáda ľudských práv (OĽP) stredoškolskej mládeže je postupová súťaž. Realizuje sa formou testov a prezentovania esejí na vybrané témy. Usporadúva sa v troch súťažných kolách – školské, krajské a celoštátne. Olympiáda ľudských práv má za cieľ posilňovať základné demokratické piliere na Slovensku medzi študujúcou mládežou, so zvláštnym zreteľom ochrany a zabezpečenia základných ľudských práv, sprostredkovať vedomosti a poznanie práv človeka, ako aj poznanie práv detí.

Podrobné informácie o OĽP a jej organizačný poriadok nájdete na stránkach IUVENTY.

Olympiáda ľudských práv na stránkach Iuventy
Termínovník - dátumy jednotlivých kôl

* OZNAM o postupe získavania informácií k organizovaniu predmetových olympiád
Na základe listu z Regionálneho úradu školskej správy (RÚŠS) v Banskej Bystrici doručeného 28. 11. 2022, informácie ku všetkým prebiehajúcim kolám súťaží poskytuje RÚŠS priebežne všetkým, ktorí o informácie požiadajú a RÚŠS ich zverejňuje na stránke http://www.russ-bb.sk

Kontaktná osoba:
PhDr. Gabriela Zajková, metodik pre TV, šport, mládež a súťaže
Mail: gabriela.zajkova@russ-bb.sk
Tel: 048/322 63 05     
[30. 11. 2022]

Predsedníčka krajskej komisie OĽP:
PhDr. Karin Straková
Evanjelické gymnázium
974 01 Banská Bystrica
bb@olp.sk

 

24. ročník (šk. rok 2021/2022)

Výsledková listina KK OĽP za BB kraj

POZVÁNKA na KK OĽP

TÉZY na KK OĽP 2022

List na gymnáziá a SŠ v BB kraji
Prihláška do 24. ročníka OĽP šk rok 2021/22

23. ročník (šk. rok 2020/2021)

VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK OĽP 2021

MANUÁL OĽP pre súťažiach – z 8. 2. 2021

Pozvánka na KK OĽP pre porotcov a prihlásených žiakov na I. a II. mieste BB kraj, ktorí splnili podmienku dodania súhlasu so spracovaním osobných údajov

Tézy k 23. ročníku OĽP

Prihláška do KK OĽP

Súhlas so spracovaním osobných údajov – priložiť k prihláške

Propozície 23. ročník

Usmernenie k OĽP školské kolá

Usmernenie k OĽP krajské kolá

Archív:

22. ročník (šk. rok 2019/2020)

Výsledková listina KK OĽP

21. ročník (šk. rok 2018/2019)

Výsledková listina KK OĽP

20. ročník (šk. rok 2017/2018)

Výsledková listina OĽP

19. ročník (šk. rok 2016/2017)

Výsledková listina KK OĽP

18. ročník (šk.rok 2015/16)

výSLEDKOVá liSTINA oľp

17. ročník (šk. rok 2014/15)

Výsledková listina KK OĽP

16. ročník (šk. rok 2013/2014)

Výsledková listina KK OĽP

15. ročník (šk. rok 2012/13)

vysledková listina KK OĽP