Matematická olympiáda

logo_MO

Všeobecné informácie o Matematickej olympiáde

Matematická olympiáda je súčasťou výchovno – vzdelávajúceho procesu na základných a stredných školách, založenou na systematickej práci s talentovanými žiakmi. Člení sa na 9 kategórií a organizuje sa v 5 kolách – domácom, školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Najúspešnejší riešitelia sa zúčastňujú Medzinárodnej matematickej olympiády (IMO), Stredoeurópskej matematickej olympiády (MEMO), prípadne ďalších medzinárodných súťaží.

Podrobné informácie o Matematickej olympiáde a jej organizačný poriadok nájdete na stránkach IUVENTy.

Matematická olympiáda na stránkach IUVENTY

Termínovník – dátumy jednotlivých kôl


Naše centrum je organizátorom krajských kôl Matematickej olympiády v Banskobystrickom kraji. Pozvánky a zoznamy pozvaných na krajské kolá zverejňujeme cca 10 dní pred ich konaním.
Taktiež posielame na okresy/školy zadania okresných, resp. školských kôl MO. Ak ich nedostávate, požiadajte Ing. Strnáda (kontakt ďalej) o aktualizáciu vašich kontaktov.

Kontaktná osoba v CVČ – JUNIORbanner-preco sa zapojit do MO
a tajomník Krajskej komisie MO
Ing. Ondrej Strnád
048/415 31 11, kl. 22
strnad@juniorbb.sk
e-mail-andy-gmail

Predsedníčka Krajskej komisie MO:
RNDr. Eva Oravcová
Gymnázium J. G. Tajovského, Tajovského 25, Banská Bystrica
048/4135237-8
evoravcova@gmail.com


68. ročník Matematickej olympiády (2018/19)

Aktuálne informácie k Matematickej olympiáde a krajským kolám v Banskobystrickom kraji nájdete vždy na tomto mieste.
  • Riešenia úloh domáceho kola všetkých kategórií MO (určené pre učiteľov) sme poslali na stredné školy a na okresné CVČ (ktoré ich môžu poskytnúť ZŠ v ich okresoch).
    (15.10.2018)
  • Na celoštátnych stránkach predmetových olympiád, v sekcii MO, už sú zverejnené úlohy domáceho kola všetkých kategórií MO.
    (20.9.2018)

Informácia k výberu súťažiacich na krajské kolá MO (koordinácia)
Pred vytvorením zoznamu súťažiacich pozvaných na krajské (aj celoštátne) kolo príslušná komisia MO robí tzv. koordináciu. Pri koordinácii ide o objektívne porovnanie riešení a opráv z jednotlivých škôl / okresov / krajov. Porovnáva sa najmä to, ako nižšie komisie posudzovali jednotlivé riešenia, čo môže byť v rôznych školách / okresoch / krajoch rôzne. Cieľom je vždy pozvať na vyššie kolo najlepších riešiteľov podľa jednotných kritérií, s prihliadnutím na kapacitu priestorov a rozpočet súťaže. Krajská, resp. celoslovenská komisia nemení výsledky nižších kôl, zoznam riešiteľov pozvaných na vyššie kolo sa však robí na základe výsledkov koordinácie.Archív výsledkov krajských kôl:

67. ročník (2017/18)
Výsledková listina kategórie A
Výsledková listina kategórie B
Výsledková listina kategórie C
Výsledková listina kategórie Z9

66. ročník (2016/17)
Výsledková listina kategórie A
Výsledková listina kategórie B
Výsledková listina kategórie C
Výsledková listina kategórie Z9

65. ročník (2015/16)
Výsledková listina kategórie A
Výsledková listina kategórie B
Výsledková listina kategórie C
Výsledková listina kategórie Z9

64. ročník (2014/15)

Výsledková listina kategórie A
Výsledková listina kategórie B
Výsledková listina kategórie C
Výsledková listina kategórie Z9

63. ročník (2013/14)
Výsledková listina kategórie A
Výsledková listina kategórie B
Výsledková listina kategórie C
Výsledková listina kategórie Z9

62. ročník (2012/13)
Výsledková listina kategórie A
Výsledková listina kategórie B
Výsledková listina kategórie C
Výsledková listina kategórie Z9