Matematická olympiáda v Banskobystrickom kraji


logo_MO
Naše centrum je organizátorom krajských kôl Matematickej olympiády v Banskobystrickom kraji. Pozvánky a zoznamy pozvaných na krajské kolá zverejňujeme na týchto stránkach cca 10 dní pred ich konaním.
Taktiež posielame na okresy/školy zadania okresných, resp. školských kôl MO, ako aj niektoré informácie ku krajským, okresným a školským kolám. Ak ich nedostávate, požiadajte Ing. Strnáda (kontakt ďalej) o aktualizáciu vašich kontaktov.
* Všeobecné a motivačné informácie o Matematickej olympiáde nájdete tu.

69. ročník Matematickej olympiády (2019/20)

Aktuálne informácie k Matematickej olympiáde a krajským kolám v Banskobystrickom kraji:
  • Na celoštátnych stránkach predmetových olympiád, v sekcii MO, budú zverejnené úlohy domáceho kola všetkých kategórií MO.

Kontakty pre krajské kolá Matematickej olympiády v Banskobystrickom kraji

Organizačné otázky
Ing. Ondrej Strnád
tajomník Krajskej komisie MO
048/415 31 11, kl. 22
strnad@juniorbb.sk
alternat. e-mail cvc

Odborné otázky
RNDr. Eva Oravcová
predsedníčka Krajskej komisie MO
048/4135237-8
evoravcova@gmail.com


Informácia k výberu súťažiacich na krajské kolá MO (koordinácia)

Pred vytvorením zoznamu súťažiacich postupujúcich na krajské (aj celoštátne) kolo, príslušná komisia MO robí tzv. koordináciu. Pri koordinácii ide o porovnanie riešení a opráv z predošlého kola MO. Porovnáva sa najmä to, ako nižšie komisie posudzovali jednotlivé riešenia, čo môže byť v rôznych školách / okresoch / krajoch rôzne. Cieľom je, v súlade s organizačným poriadkom MO, pozvať na vyššie kolo najlepších súťažiacich, podľa jednotných kritérií. Krajská, resp. celoslovenská komisia nemení výsledky nižších kôl, zoznam súťažiacich postupujúcich na vyššie kolo však vytvorí na základe výsledkov koordinácie.Archív výsledkov krajských kôl MO v Banskobystrickom kraji:

68. ročník (2018/19)
Výsledková listina kategórie A
Výsledková listina kategórie B
Výsledková listina kategórie C
Výsledková listina kategórie Z9

67. ročník (2017/18)
Výsledková listina kategórie A
Výsledková listina kategórie B
Výsledková listina kategórie C
Výsledková listina kategórie Z9

66. ročník (2016/17)
Výsledková listina kategórie A
Výsledková listina kategórie B
Výsledková listina kategórie C
Výsledková listina kategórie Z9

65. ročník (2015/16)
Výsledková listina kategórie A
Výsledková listina kategórie B
Výsledková listina kategórie C
Výsledková listina kategórie Z9

64. ročník (2014/15)
Výsledková listina kategórie A
Výsledková listina kategórie B
Výsledková listina kategórie C
Výsledková listina kategórie Z9

63. ročník (2013/14)
Výsledková listina kategórie A
Výsledková listina kategórie B
Výsledková listina kategórie C
Výsledková listina kategórie Z9