logo_moNaše centrum je organizátorom krajských kôl Matematickej olympiády v Banskobystrickom kraji. Pozvánky a zoznamy pozvaných na krajské kolá zverejňujeme na týchto stránkach cca 10 dní pred ich konaním.

Taktiež posielame na okresy/školy zadania okresných, resp. školských kôl MO, ako aj niektoré informácie ku krajským, okresným, školským a domácim kolám. Ak ich nedostávate, požiadajte Ing. Strnáda (kontakt ďalej) o aktualizáciu vašich kontaktov.

Poznámka: Pri dištančnom konaní súťaží a prihlasovaní cez EduPage, môžu nastať zmeny oproti vyššie uvedeným “tradičným” postupom.

Informácie pre školy k novému elektronickému prihlasovaniu na súťaže cez EduPage nájdete tu.

Všeobecné a motivačné informácie k Matematickej olympiáde nájdete tu.


71. ročník Matematickej olympiády (2021/22)

* Online kurzy k úlohám domáceho kola stredoškolských kategórií MO

V rámci prípravy na 71. ročník Matematickej olympiády sa v termínoch medzi 22. 10. 2021 a 3. 12. 2021 budú konať online kurzy ku všetkým úlohám z domácich kôl MO stredoškolských kategórii A, B, C. Zoznam týchto kurzov a termíny nájdete na stránke:
https://olympiada.karlin.mff.cuni.cz/?page=courses

Zúčastniť sa môžu všetci slovenskí študenti bez poplatku, treba sa však na kurzy prihlásiť. Návod a všetky potrebné informácie nájdete na vyššie uvedenej stránke. Kurzy z minulých rokov a ďalšie záznamy možno nájsť na stránke
https://olympiada.karlin.mff.cuni.cz/?page=history

Začínajúcim riešiteľom kategórie C navyše odporúčame video J. Krejčí a A. Skálová: Jak sepisovat matematické úlohy, ktoré sa tiež dá nájsť na vyššie uvedenej stránke.

* Úlohy a pokyny k domácemu kolu všetkých kategórií MO nájdete na stránkach Iuventy.Kontakty pre krajské kolá v Banskobystrickom kraji

Organizačné otázky
Ing. Ondrej Strnád
tajomník Krajskej komisie MO
048/415 31 11, kl. 22
strnad@juniorbb.sk
alternat. e-mail cvc

Odborné otázky
RNDr. Eva Oravcová
predsedníčka Krajskej komisie MO
evoravcova@gmail.com


Informácia k výberu súťažiacich na krajské kolá MO:
Pred vytvorením zoznamu súťažiacich postupujúcich na krajské (aj celoštátne) kolo, príslušná komisia MO robí tzv. koordináciu. Pri koordinácii ide o porovnanie riešení a opráv z predošlého kola MO. Porovnáva sa najmä to, ako nižšie komisie posudzovali jednotlivé riešenia, čo môže byť v rôznych školách / okresoch / krajoch rôzne. Cieľom je, v súlade s organizačným poriadkom MO, pozvať na vyššie kolo najlepších súťažiacich, podľa jednotných kritérií. Krajská, resp. celoslovenská komisia nemení výsledky nižších kôl, zoznam súťažiacich postupujúcich na vyššie kolo však vytvorí na základe výsledkov koordinácie.


Archív výsledkov krajských kôl MO

70. ročník (2020/21)
Výsledková listina kategórie A
Výsledková listina kategórie B
Výsledková listina kategórie C
Výsledková listina kategórie Z9

69. ročník (2019/20)
Výsledková listina kategórie A
Krajské kolá kategórií B, C a Z9 sa v tomto ročníku nekonali, z dôvodu pandémie COVID-19 a rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR.

68. ročník (2018/19)
Výsledková listina kategórie A
Výsledková listina kategórie B
Výsledková listina kategórie C
Výsledková listina kategórie Z9

67. ročník (2017/18)
Výsledková listina kategórie A
Výsledková listina kategórie B
Výsledková listina kategórie C
Výsledková listina kategórie Z9

66. ročník (2016/17)
Výsledková listina kategórie A
Výsledková listina kategórie B
Výsledková listina kategórie C
Výsledková listina kategórie Z9