Geografická olympiáda

logo-GO

Všeobecné informácie o Geografickej olympiáde

Geografická olympiáda (GO) je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o geografiu a iné geografii príbuzné vedné odbory. Aktuálne sa člení na 6 kategórií a organizuje sa v 4 kolách – školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Najlepší súťažiaci zo stredných škôl sa zúčastňujú Medzinárodnej geografickej olympiády (IGEO) a Stredoeurópskej geografickej olympiády. Žiaci zo základných škôl sa zúčastňujú súťaže National Geographic World Championship.


Návod pre žiakov (príp. učiteľov) ako sa zapojiť do predmetovej olympiády nájdete tu.

Podrobné informácie o Geografickej olympiáde a jej organizačný poriadok nájdete na stránkach IUVENTY.

Geografická olympiáda na stránkach Iuventy

Termínovník – dátumy jednotlivých kôl


Naše centrum je organizátorom krajských kôl Geografickej olympiády v Banskobystrickom kraji. Pozvánky a zoznamy pozvaných na krajské kolá zverejňujeme cca 10 dní pred ich konaním.
Taktiež posielame na okresy/školy informácie k okresným, resp. školským kolám GO. Ak ich nedostávate, požiadajte Ing. Strnáda (kontakt ďalej) o aktualizáciu vašich kontaktov.
Upozorňujeme na dôležitosť metodických pokynov k jednotlivým kategóriám, ktoré sú vždy v predstihu zverejňované v sekcii GO na stránkach http://www.olympiady.sk.

Kontaktná osoba v CVČ – JUNIOR
a tajomník Krajskej komisie GO
Ing. Ondrej Strnád
048/415 31 11, kl. 22
strnad@juniorbb.sk
e-mail-andy-gmail

Predsedníčka Krajskej komisie GO:
RNDr. Martina Škodová, PhD.
Katedra geografie, geológie a krajinnej ekológie FPV UMB
Tajovského 40, 974 01  Banská Bystrica
048/446 73 03
martina.skodova@umb.sk


47. ročník Geografickej olympiády (2018/19)

Aktuálne informácie ku Geografickej olympiáde a krajským kolám v Banskobystrickom kraji nájdete vždy na tomto mieste.
  • Zverejňujeme pozvánku na sústredenie riešiteľov GO kategórií A, B a ich pripravujúcich pedagógov, ktoré sa uskutoční 9. októbra v Banskej Bystrici.
    (17. 9. 2018)
  • Témy písomných prác pre kategórie A, B v aktuálnom ročníku GO nájdete tu.

Archív výsledkov krajských kôl:

46. ročník (2017/18)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F
Výsledková listina kategórií A, B
Výsledková listina kategórie Z

45. ročník (2016/17)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F
Výsledková listina kategórií A, B, CD
Výsledková listina kategórie Z

44. ročník (2015/16)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F
Výsledková listina kategórií A, B, CD
Výsledková listina kategórie Z

43. ročník (2014/15)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F

Výsledková listina kategórií A, B, CD
Výsledková listina kategórie Z

42. ročník (2013/14)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F
Výsledková listina kategórie G
Výsledková listina kategórie H
Výsledková listina kategórií A, B, CD
Výsledková listina kategórie Z