FO2(1)Fyzikálna olympiáda (FO) je určená žiakom základných škôl, nižších ročníkov osemročných gymnázií (kategórie E, F a Archimediáda) a žiakom stredných škôl (kategórie A, B, C a D). Organizuje sa v 4 kolách: školskom, okresnom (kategórie E, F a G), krajskom a celoštátnom (kategória A). Žiaci, ktorí dosiahnu na celoštátnom kole najlepšie výsledky, reprezentujú Slovensko na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde.

62. ročník Fyzikálnej olympiády

link Súťažné úlohy a riešenia – stránka IUVENTY Bratislava

KRAJSKÉ KOLO FO V KAT. B, C, D  
Krajské kolo Fyzikálnej olympiády v kategóriách B, C a D sa uskutočnilo dňa 12. 5. 2021, dištančne.
Výsledková listina Krajského kola FO kategórie C, D

KRAJSKÉ KOLO FO V KATEGÓRII E
Krajské kolo FO v kategórii E sa uskutočnilo dňa 21. 4. 2021 dištančnou formou. 
Výsledková listina Krajského kola FO kategória E

OKRESNÉ KOLO FO V KATEGÓRII E, F
Okresné kolá FO v kategórii E a F sa uskutočnili dňa 17. 3. 2021 dištančnou formou v 9-tich okresoch Banskobystrického kraja. 

KRAJSKÉ KOLO FO V KATEGÓRII A
Krajské kolo FO v kategórii A sa uskutočnilo 9. 3. 2021 dištančnou formou. 
Výsledková listina Krajského kola FO kategória A

UKONČENIE DOMÁCEHO KOLA FO PRE KATEGÓRIE E a F
Termín ukončenia domáceho kola FO v kategórii E a F je 20. februára 2021 (predĺženie). Do tohto termínu žiaci vyriešia úlohy, škola vyhodnotí žiacke riešenia a výsledky zašle príslušnému organizátorovi okresného kola.
Usmernenie k okresným kolám Fyzikálnej olympiády v kat. E a F
Čestné prehlásenie žiaka pre OK FO – E, F

UKONČENIE DOMÁCEHO KOLA FO PRE KATEGÓRIU A
Termín ukončenia domáceho kola FO v kategórii A sa presúva z 12. februára
na 20. február. Do tohto termínu je treba na škole ohodnotiť žiacke riešenia
a  zaslať výsledky žiakov 1. kola na adresu:
Doc. Boris Tomášik, PhD.
Katedra fyziky FPV UMB
Tajovského 40
974 00 Banská Bystrica
alebo e-mail: boris.tomasik@umb.sk

DOMÁCE KOLO FO PRE KATEGÓRIE A, B, C, D
Dňa 1.12.2020 boli na stránke IUVENTY Bratislava  https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/olympiady/FO/62-rocnik-fo-2020-2021/sutazne-ulohy-a-riesenia.alej
zverejnené úlohy domáceho kola Fyzikálnej olympiády v kategóriách A, B, C, D. Sú tam aj maďarské verzie znenia úloh. Ukončenie domáceho kola FO v kategórii A bude 12. 2. 2021. Ukončenie domáceho kola FO v kategóriách  B, C, D bude 23. 4. 2021.

DOMÁCE KOLO FO PRE KATEGÓRIE E, F, G
Na stránke IUVENTY Bratislava https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/olympiady/FO/62-rocnik-fo-2020-2021/sutazne-ulohy-a-riesenia.alej
boli zverejnené úlohy domáceho kola Fyzikálnej olympiády v kategóriách E, F, G  . Sú tam aj maďarské verzie znenia úloh. Ukončenie domáceho kola je 12.2. 2021 – pre kat E a F a 30. 4 .2021 pre kategóriu G. Do tohto termínu žiaci vyriešia úlohy, škola vyhodnotí žiacke riešenia a výsledky zašle príslušnému organizátorovi okresného kola.
Zatiaľ najnovšia informácia o spôsobe konania olympiád je na stránke https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Novinky/olympiady-v-skolskom-roku-2020-2021.alej?ind=.

TERMÍNY 62. ROČNÍKA FO
IUVENTA Bratislava zverejnila na svojich stránkach termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží. Nájdete v ňom aktuálne platné termíny školských, okresných, krajských a celoslovenského kola Fyzikálnej olympiády na školský rok 2020 – 2021.


Kontakty – krajská komisia Fyzikálnej olympiády:

Predseda krajskej komisie FO:HolecProf. RNDr. Stanislav Holec, PhD.
mail: stanislav.holec@umb.sk
telefón: 048/446 72 00

Kontaktná osoba v CVČ-JUNIOR:FOlogotmavomodré
Mgr. Jozef Gašparec
mail: gasparec@juniorbb.sk
telefón: 048/415 31 11


Korešpondenčný fyzikálny klub FYZKUS – 23. ročník

fyzkus-r

3. KOLO SÚŤAŽE – vyhodnotenie súťaže
Výsledky korešpondenčnej súťaže Fyzkus za školský rok 2020-2021


A R C H Í V

61. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategória A
60. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
59. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
58. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
57. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
56. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
55. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
54. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
53. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
52. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
51. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
50. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
49. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
48. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
47. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
46. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E
60. ročník FO – výsledkové listiny Krajských kôl FO – kategórie A – E

fo2