Chemická olympiáda

logo cho nChemická olympiáda (CHO) je určená žiakom základných škôl, gymnázií a stredných škôl, ktorí sa zaujímajú o chemické vedy. Súťažiaci riešia teoretické aj praktické úlohy. ChO sa člení na 6 kategórií – A, B, C, D, EF. Pre kategóriu A sa organizuje v štyroch súťažných kolách (domáce, školské, krajské a celoštátne), pre kategórie B, C v troch súťažných kolách (domáce, školské krajské), pre kategóriu D v štyroch súťažných kolách (domáce,školské, okresné a krajské), pre kategóriu EF v 3 súťažných kolách (domáce, školské a celoštátne). Najlepší súťažiaci z kategórie A postupujú na Medzinárodnú chemickú olympiádu (MCHO) a z kategórie EF na Grand Prix Chimique.

Podrobné informácie o chemickej olympiáde a jej organizačný poriadok nájdete na stránkach IUVENTY.

Chemická olympiáda na stránkach IUVENTY
Termínovník - dátumy jednotlivých kôl

Predsedníčka krajskej komisie ChO:
doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD.
Katedra chémie FPV UMB, Tajovského 40, 974 01  Banská Bystrica
zuzana.melichova@umb.sk

Kontaktná osoba v CVČ – JUNIOR:
Mgr. Zlata Trubanová

048/415 31 11  kl. 22
trubanova@juniorbb.sk
e-mail-zlatka-gmail

55. ročník (šk. rok 2018/19)

* Zverejňujeme výsledkovú listinu krajského kola 55. ročníka Chemickej olympiády kategórie C, ktoré sa konalo 17. mája 2019 v Banskej Bystrici.
[20. 05. 2019]
* Zverejňujeme výsledkovú listinu krajského kola 55. ročníka Chemickej olympiády  kategórie D, ktoré sa konalo 26. apríla 2019 v Banskej Bystrici.
[29. 04. 2019]
* Zverejňujeme výsledkovú listinu krajského kola 55. ročníka Chemickej olympiády kategórie B, ktoré sa konalo 4. apríla 2019 v Banskej Bystrici.
[09. 04. 2019]
* Zverejňujeme  výsledkovú listinu  krajského kola 55. ročníka Chemickej olympiády kategórie A, ktoré sa konalo 23. a 24. januára 2019 v Banskej Bystrici.
[25. 01. 2019]
Dňa 27. novembra 2018 sme v spolupráci s Katedrou chémie FPV UMB v Banskej Bystrici  zorganizovali sústredenie pre riešiteľov ChO kategórií A a B. Sústredenia sa zúčastnilo 16 žiakov a dvaja pedagógovia z piatich gymnázií a z jednej SPŠ s chemickým zameraním z nášho kraja. Účastníci absolvovali prednášky: Fázové rovnováhy čistej látky (doc. RNDr. Medveď, PhD.) a Manganometria (Mgr. Nociarová) a tiež praktické laboratórne cvičenia z manganometrie, kde si precvičili titrovanie a následné výpočty. Praktické cvičenia viedli: doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD., RNDr. Kupcová, Mgr. Nociarová.
[28. 11. 2018]
* Organizačný poriadok ChO platný od 1. 1. 2018
* Metodicko-organizačné pokyny ChO pre školský rok 2018/19
* Štatistické vyhodnotenie ChO SŠ –
 tabuľka
* Štatistické vyhodnotenie ChO okresy – tabuľka
ARCHÍV
54. ročník (šk. rok 2017/18)
Výsledková listina KK ChO kategória A – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória B – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória C – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória D – pozrieť
*Dňa 14. novembra 2017 sme na Katedre chémie FPV UMB v Banskej Bystrici zorganizovali teoreticko-praktické sústredenie pre riešiteľov chemickej olympiády kategórií A a B. Sústredenia sa zúčastnilo 37 žiakov zo šiestich gymnázií a z jednej SPŠ s chemickým zameraním z nášho kraja. Účastníci absolvovali prednášky: Elektrochémia – redoxné reakcie a galvanické články (Doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD.) a Komplexometrické titrácie a spracovanie nameraných údajov (Bc. Jela Nociarová) a tiež praktické laboratórne cvičenia, kde si precvičili titrovanie a následné výpočty. Praktické cvičenia viedli: doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD., Bc. Jela Nociarová.
53. ročník (šk. rok 2016/17)
Výsledková listina KK ChO kategória A – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória B – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória C – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória D – pozrieť
52. ročník (šk. rok 2015/16)
Výsledková listina KK ChO kategória A – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória B – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória C – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória D – pozrieť
51. ročník (šk. rok 2014/15)
Výsledková listina KK ChO kategória A – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória B – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória C – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória D – pozrieť
50. ročník (šk. rok 2013/14)
Výsledková listina KK ChO kategória A – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória B – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória C – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória D – pozrieť
49. ročník (šk. rok 2012/13)
Výsledková listina KK ChO kategória A –  pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória B –  pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória C –  pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória D –  pozrieť