logo cho nChemická olympiáda (CHO) je určená žiakom základných škôl, gymnázií a stredných škôl, ktorí sa zaujímajú o chemické vedy. Súťažiaci riešia teoretické aj praktické úlohy. ChO sa člení na 6 kategórií – A, B, C, D, EF. Pre kategóriu A sa organizuje v štyroch súťažných kolách (domáce, školské, krajské a celoštátne), pre kategórie B, C v troch súťažných kolách (domáce, školské krajské), pre kategóriu D v štyroch  súťažných kolách (domáce, školské, okresné a krajské), pre kategóriu EF v 3 súťažných kolách (domáce, školské a celoštátne). Najlepší súťažiaci z kategórie A postupujú na Medzinárodnú chemickú olympiádu (MCHO) a z kategórie EF na Grand Prix Chimique.

Predsedníčka krajskej komisie ChO:
doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD.
Katedra chémie FPV UMB, Tajovského 40, 974 01  Banská Bystrica
zuzana.melichova@umb.sk

Chemická olympiáda na stránkach IUVENTY

Chemická olympiáda – oficiálna stránka

* OZNAM o postupe získavania informácií k organizovaniu predmetových olympiád
Na základe listu z Regionálneho úradu školskej správy (RÚŠS) v Banskej Bystrici doručeného 28. 11. 2022, informácie ku všetkým prebiehajúcim kolám súťaží poskytuje RÚŠS priebežne všetkým, ktorí o informácie požiadajú a RÚŠS ich zverejňuje na stránke http://www.russ-bb.sk

Kontaktná osoba:
PhDr. Gabriela Zajková, metodik pre TV, šport, mládež a súťaže
Mail: gabriela.zajkova@russ-bb.sk
Tel: 048/322 63 05     

[30. 11. 2022]

58. ročník (šk. rok 2021/22)

* Dňa 12. mája 2022 sa na katedre chémie FPV UMB v Banskej Bystrici konalo krajské kolo ChO kategórie C.
Výsledková listina
[16. 5. 2022]

* Dňa 28. apríla 2022 sa na Základnej škole, Sitnianska 32 v Banskej Bystrici konalo krajské kolo ChO kategórie D.
Výsledková listina
[29. 4. 2022]

* Dňa 7. apríla 2022 sa na katedre chémie FPV UMB v Banskej Bystrici konalo krajské kolo ChO kategórie B.
Výsledková listina
[13. 4. 2022]

* V dňoch 26. – 27. januára 2022 sa konalo na katedre chémie FPV UMB v Banskej Bystrici krajské kolo ChO kategórie A.
Výsledková listina
[31. 1. 2022]

Aktuálne informácie k Chemickej olympiáde a krajským kolám v Banskobystrickom kraji:

Elektronické prihlasovanie na POPS pre školy

Organizačný poriadok ChO
Metodicko-organizačné pokyny ChO pre školský rok 2020/21
Štatistické vyhodnotenie ChO SŠ – tabuľka
Štatistické vyhodnotenie ChO okresy – tabuľka


ARCHÍV

57. ročník (šk. rok 2020/21)

Výsledková listina KK ChO kategória A dištančná forma – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória B dištančná forma – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória C dištančná forma – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória D dištančná forma – pozrieť

56. ročník (šk. rok 2019/20)

Výsledková listina KK ChO kategória A – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória B dištančná forma – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória C dištančná forma – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória D dištančná forma – pozrieť

*Dňa 25. novembra 2019 sme v spolupráci s Katedrou chémie FPV UMB v Banskej Bystrici  zorganizovali sústredenie pre riešiteľov ChO kategórií A a B. Sústredenia sa zúčastnilo 44 žiakov a dvaja pedagógovia zo siedmich gymnázií a z jednej SPŠ s chemickým zameraním z nášho kraja. Všetci účastníci absolvovali prednášky: Reaktivita alkénov a halogénderivátov (Mgr. Nociarová) a Inštruktážna prednáška k praktickým úlohám z analytickej chémie (RNDr. Kupcová).
Niektorí (podľa kapacity laboratórií) tiež praktické laboratórne cvičenia z analytickej chémie (doc. RNDr. Melichová a RNDr. Kupcová).

55. ročník (šk. rok 2018/19)

Výsledková listina KK ChO kategória A – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória B – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória C – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória D – pozrieť

*Dňa 27. novembra 2018 sme v spolupráci s Katedrou chémie FPV UMB v Banskej Bystrici  zorganizovali sústredenie pre riešiteľov ChO kategórií A a B. Sústredenia sa zúčastnilo 16 žiakov a dvaja pedagógovia z piatich gymnázií a z jednej SPŠ s chemickým zameraním z nášho kraja. Účastníci absolvovali prednášky: Fázové rovnováhy čistej látky (doc. RNDr. Medveď, PhD.) a Manganometria (Mgr. Nociarová) a tiež praktické laboratórne cvičenia z manganometrie, kde si precvičili titrovanie a následné výpočty. Praktické cvičenia viedli: doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD., RNDr. Kupcová, Mgr. Nociarová.

54. ročník (šk. rok 2017/18)

Výsledková listina KK ChO kategória A – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória B – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória C – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória D – pozrieť

*Dňa 14. novembra 2017 sme na Katedre chémie FPV UMB v Banskej Bystrici zorganizovali teoreticko-praktické sústredenie pre riešiteľov chemickej olympiády kategórií A a B. Sústredenia sa zúčastnilo 37 žiakov zo šiestich gymnázií a z jednej SPŠ s chemickým zameraním z nášho kraja. Účastníci absolvovali prednášky: Elektrochémia – redoxné reakcie a galvanické články (Doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD.) a Komplexometrické titrácie a spracovanie nameraných údajov (Bc. Jela Nociarová) a tiež praktické laboratórne cvičenia, kde si precvičili titrovanie a následné výpočty. Praktické cvičenia viedli: doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD., Bc. Jela Nociarová.

53. ročník (šk. rok 2017/18)

Výsledková listina KK ChO kategória A – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória B – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória C – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória D – pozrieť