Chemická olympiáda

logo cho nChemická olympiáda (CHO) je určená žiakom základných škôl, gymnázií a stredných škôl, ktorí sa zaujímajú o chemické vedy. Súťažiaci riešia teoretické aj praktické úlohy. ChO sa člení na 6 kategórií – A, B, C, D, EF. Pre kategóriu A sa organizuje v štyroch súťažných kolách (domáce, školské, krajské a celoštátne), pre kategórie B, C v troch súťažných kolách (domáce, školské krajské), pre kategóriu D v štyroch súťažných kolách (domáce,školské, okresné a krajské), pre kategóriu EF v 3 súťažných kolách (domáce, školské a celoštátne). Najlepší súťažiaci z kategórie A postupujú na Medzinárodnú chemickú olympiádu (MCHO) a z kategórie EF na Grand Prix Chimique.

Podrobné informácie o chemickej olympiáde a jej organizačný poriadok nájdete na stránkach IUVENTY.

Chemická olympiáda na stránkach IUVENTY
Termínovník - dátumy jednotlivých kôl

Predsedníčka krajskej komisie ChO:
doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD.
Katedra chémie FPV UMB, Tajovského 40, 974 01  Banská Bystrica
zuzana.melichova@umb.sk

Kontaktná osoba v CVČ – JUNIOR:
Mgr. Zlata Trubanová

048/415 31 11  kl. 22
trubanova@juniorbb.sk
e-mail-zlatka-gmail

56. ročník (šk. rok 2019/20)

*Zverejňujeme výsledkovú listinu krajského kola 56. ročníka ChO kategórie B, ktoré prebehlo 21. mája 2020 dištančnou formou.
 [25. 05. 2020] 
*Dňa 28. mája 2020 prebehne dištančnou formou krajské kolo 56. ročníka ChO kategórie D.
Do krajského kola postupujú všetci úspešní riešitelia okresného kola.
Riešenia posielajte predsedníčke krajskej komisie doc. RNDr. Zuzane Melichovej, PhD.,
zuzana.melichova@umb.sk
Zoznam postupujúcich
[18. 5. 2020]
*Slovenská komisia Chemickej olympiády v spolupráci s IUVENTOU – Slovenským inštitútom mládeže, pripravila dištančné kolá ChO kategórií B, C  a D.
Súťažiaci si úlohy v daný súťažný deň stiahnu zo stránky http://www.olympiady.sk, kde budú zverejnené v deň konania súťaže o 14:00 h. Okrem teoretických úloh sa vyššie kolá súťaže neukrátia ani o praktické úlohy. Tie však budú iba virtuálne – teda pôvodne praktické úlohy, v ktorých budú doplnené experimentálne výsledky a pozorovania. Úlohou súťažiacich bude vyhodnotiť výsledky a pozorovania a odpovedať na súvisiace teoretické otázky. Súťažiaci dané úlohy v presne stanovenom časovom limite vypracujú a zašlú elektronickou poštou svojmu učiteľovi (v prípade domáceho a školského kola) alebo príslušnému predsedovi okresnej, resp. krajskej komisie (v prípade okresného a krajského kola).
Podrobnejšie informácie nájdete v Dodatku k metodicko-organizačným pokynom ChO
[28. 4. 2020]
*Zverejňujeme výsledkovú listinu krajského kola Chemickej olympiády kategórie A, ktoré sa konalo v dňoch 29. – 30. januára 2020 sa v Banskej Bystrici.
[31. 1. 2020]
*Dňa 25. novembra 2019 sme v spolupráci s Katedrou chémie FPV UMB v Banskej Bystrici  zorganizovali sústredenie pre riešiteľov ChO kategórií A a B. Sústredenia sa zúčastnilo 44 žiakov a dvaja pedagógovia zo siedmich gymnázií a z jednej SPŠ s chemickým zameraním z nášho kraja. Všetci účastníci absolvovali prednášky: Reaktivita alkénov a halogénderivátov (Mgr. Nociarová) a Inštruktážna prednáška k praktickým úlohám z analytickej chémie (RNDr. Kupcová).
Niektorí (podľa kapacity laboratórií) tiež praktické laboratórne cvičenia z analytickej chémie (doc. RNDr. Melichová a RNDr. Kupcová).
* Organizačný poriadok ChO platný od 1. 1. 2018
* Metodicko-organizačné pokyny ChO pre školský rok 2019/20
* Štatistické vyhodnotenie ChO SŠ –
 tabuľka
* Štatistické vyhodnotenie ChO okresy – tabuľka
ARCHÍV
55. ročník (šk. rok 2018/19)
Výsledková listina KK ChO kategória A – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória B – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória C – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória D – pozrieť
*Dňa 27. novembra 2018 sme v spolupráci s Katedrou chémie FPV UMB v Banskej Bystrici  zorganizovali sústredenie pre riešiteľov ChO kategórií A a B. Sústredenia sa zúčastnilo 16 žiakov a dvaja pedagógovia z piatich gymnázií a z jednej SPŠ s chemickým zameraním z nášho kraja. Účastníci absolvovali prednášky: Fázové rovnováhy čistej látky (doc. RNDr. Medveď, PhD.) a Manganometria (Mgr. Nociarová) a tiež praktické laboratórne cvičenia z manganometrie, kde si precvičili titrovanie a následné výpočty. Praktické cvičenia viedli: doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD., RNDr. Kupcová, Mgr. Nociarová.
54. ročník (šk. rok 2017/18)
Výsledková listina KK ChO kategória A – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória B – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória C – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória D – pozrieť
*Dňa 14. novembra 2017 sme na Katedre chémie FPV UMB v Banskej Bystrici zorganizovali teoreticko-praktické sústredenie pre riešiteľov chemickej olympiády kategórií A a B. Sústredenia sa zúčastnilo 37 žiakov zo šiestich gymnázií a z jednej SPŠ s chemickým zameraním z nášho kraja. Účastníci absolvovali prednášky: Elektrochémia – redoxné reakcie a galvanické články (Doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD.) a Komplexometrické titrácie a spracovanie nameraných údajov (Bc. Jela Nociarová) a tiež praktické laboratórne cvičenia, kde si precvičili titrovanie a následné výpočty. Praktické cvičenia viedli: doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD., Bc. Jela Nociarová.
53. ročník (šk. rok 2016/17)
Výsledková listina KK ChO kategória A – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória B – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória C – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória D – pozrieť
52. ročník (šk. rok 2015/16)
Výsledková listina KK ChO kategória A – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória B – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória C – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória D – pozrieť
51. ročník (šk. rok 2014/15)
Výsledková listina KK ChO kategória A – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória B – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória C – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória D – pozrieť
50. ročník (šk. rok 2013/14)
Výsledková listina KK ChO kategória A – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória B – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória C – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória D – pozrieť
49. ročník (šk. rok 2012/13)
Výsledková listina KK ChO kategória A –  pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória B –  pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória C –  pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória D –  pozrieť