Chemická olympiáda

logo cho nChemická olympiáda (CHO) je určená žiakom základných škôl, gymnázií a stredných škôl, ktorí sa zaujímajú o chemické vedy. Sútažiaci riešia teoretické aj praktické úlohy. ChO sa člení na 6 kategórií – A, B, C, D, EF. Pre kategóriu A sa organizuje v štyroch súťažných kolách (domáce, školské, krajské a celoštátne), pre kategórie B, C v troch súťažných kolách (domáce, školské krajské), pre kategóriu D v štyroch sútažných kolách (domáce,školské, okresné a krajské), pre kategória EF v 3 súťažných kolách (domáce, školské a celoštátne). Najlepší súťažiaci z kategórie A postupujú na Medzinárodnú chemickú olympiádu (MCHO) a z kategórie EF na Grand Prix Chimique.

Podrobné informácie o chemickej olympiáde a jej organizačný poriadok nájdete na stránkach IUVENTY.

Chemická olympiáda na stránkach IUVENTY
Termínovník - dátumy jednotlivých kôl

Predsedníčka krajskej komisie ChO:
doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD.
Katedra chémie FPV UMB, Tajovského 40, 974 01  Banská Bystrica
zuzana.melichova@umb.sk

Kontaktná osoba v CVČ – JUNIOR:
Mgr. Zlata Trubanová

048/415 31 11  kl. 22
trubanova@juniorbb.sk
e-mail-zlatka-gmail

54. ročník (šk. rok 2017/18)

* Dňa 16. mája 2018 sa konalo krajské kolo 54. ročníka Chemickej olympiády kategórie C.
Výsledky
[17. 05. 2018]
* Dňa 26. apríla 2018 sa na ZŠ, Sitnianska 32, Banská Bystrica konalo krajské kolo 54. ročníka Chemickej olympiády kategórie D.
Výsledky
[27. 04. 2018]
Dňa 5. apríla 2018 sa na Katedre chémie FPV UMB v Banskej Bystrici konalo krajské kolo
Chemickej olympiády kategórie B.
Výsledky
[09. 04. 2018]
*Dňa 25. januára 2018 sa na Katedre chémie FPV UMB v Banskej Bystrici konalo krajské kolo Chemickej olympiády kategórie A
Výsledková listina
[29. 01. 2018]
*Dňa 14. novembra 2017 sme na Katedre chémie FPV UMB v Banskej Bystrici zorganizovali teoreticko-praktické sústredenie pre riešiteľov chemickej olympiády kategórií A a B. Sústredenia sa zúčastnilo 37 žiakov zo šiestich gymnázií a z jednej SPŠ s chemickým zameraním z nášho kraja. Účastníci absolvovali prednášky: Elektrochémia – redoxné reakcie a galvanické články (Doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD.) a Komplexometrické titrácie a spracovanie nameraných údajov (Bc. Jela Nociarová) a tiež praktické laboratórne cvičenia, kde si precvičili titrovanie a následné výpočty. Praktické cvičenia viedli: doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD., Bc. Jela Nociarová.
[16. 11. 2017]
* Metodicko-organizačné pokyny ChO na šk. rok 2017/178
* Organizačný poriadok ChO platný od 1. 1. 2018
* Štatistické vyhodnotenie ChO SŠ – tabuľka
* Štatistické vyhodnotenie ChO okresy – tabuľka
ARCHÍV
53. ročník (šk. rok 2016/17)
Výsledková listina KK ChO kategória A – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória B – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória C – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória D – pozrieť
52. ročník (šk. rok 2015/16)
Výsledková listina KK ChO kategória A – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória B – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória C – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória D – pozrieť
51. ročník (šk. rok 2014/15)
Výsledková listina KK ChO kategória A – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória B – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória C – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória D – pozrieť
50. ročník (šk. rok 2013/14)
Výsledková listina KK ChO kategória A – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória B – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória C – pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória D – pozrieť
49. ročník (šk. rok 2012/13)
Výsledková listina KK ChO kategória A –  pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória B –  pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória C –  pozrieť
Výsledková listina KK ChO kategória D –  pozrieť