Logo BiOBiologická olympiáda (BiO) je určená pre žiakov základných škôl,  gymnázií a stredných škôl so záujmom o biológiu, geológiu, environmentalistiku a iné biologické vedy. Člení sa na 5 kategórií – A, B, C, D a E. Pre kategórie A a B sa súťaž organizuje v 3 kolách – školskomkrajskom a celoštátnom. Riešitelia môžu súťažiť v teoreticko-praktickej alebo v projektovej časti. Kategórie C a E sa organizujú v štyroch kolách – školskéokresnékrajské a celoštátne. Kategória D končí na úrovni okresného kola. Najlepší súťažiaci z teoreticko-praktickej časti kategórií A a B sa zúčastňujú Medzinárodnej biologickej olympiády (IBO) a z projektovej časti postupujú vybraní súťažiaci z kategórií A, B, C na Medzinárodnú olympiádu environmentálnych projektov (INEPO a INEPO EUROASIA). 

Biologická olympiáda na stránkach IUVENTY

Termínovník – dátumy jednotlivých kôl

Predsedníčka krajskej komisie BiO:
Mgr. Marcela Adamcová, PhD.
Katedra biológie a ekológie FPV UMB, Tajovského 40, 974 01  Banská Bystrica
048/446 71 04
marcela.adamcova@umb.sk

Kontaktná osoba v CVČ – JUNIOR:
Mgr. Zlata Trubanová
048/415 31 11 kl. 22
trubanova@juniorbb.sk
e-mail-zlatka-gmail


57. ročník (šk. rok 2022/23)

Organizátorom krajských kôl  Biologickej olympiády bude CVČ – JUNIOR.
Krajské kolá sa uskutočnia podľa termínovníka a inštrukcií NIVAM-u, https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/  .
Pozvánka bude zverejnená na našej stránke.

[17. 1. 2023]

Organizačný poriadok
Metodicko-organizačné pokyny BiO kategórií A, B
 
Metodicko-organizačné pokyny BiO kategóriií C, D 
Metodicko-organizačné pokyny BiO kategórií C, D – prílohy
Metodicko-organizačné pokyny BiO kategórie E
Metodicko-organizačné pokyny BiO kategórie F

56. ročník (šk. rok 2021/22)

Krajské kolá:

Krajské kolo BiO kategória E
Výsledková listina KK BiO kategória E – všetky odbornosti

Krajské kolo BiO kategória A 
Výsledková listina KK BiO kategória A projektová časť – pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória A teoreticko-praktická časť – pozrieť

Krajské kolo BiO kategória B 
Výsledková listina KK BiO kategória B projektová časť – pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória B teoreticko-praktická časť – pozrieť

Krajské kolo BiO kategória C

Výsledková listina KK BiO kategória C projektová časť – pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória C teoreticko-praktická časť – pozrieť


ARCHÍV

55. ročník (šk. rok 2020/21)

Výsledková listina KK BiO kategória A teoreticko-praktická časť – pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória A projektová časť – pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória B teoreticko-praktická časť – pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória B projektová časť – pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória C teoreticko-praktická časť – pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória C projektová časť – pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória E – všetky odbornosti

54. ročník (šk. rok 2019/20)

Výsledková listina KK BiO kategória A, projektová časť, dištančne – pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória C, projektová časť, dištančne – pozrieť

*V rámci 54. ročníka BiO sme dňa 12. 12. 2019 v spolupráci s Katedrou biológie a ekológie FPV UMB v Banskej Bystrici zorganizovali teoreticko-praktické sústredenie pre riešiteľov biologickej olympiády. Sústredenia sa zúčastnilo 30 žiakov z ôsmych gymnázií nášho kraja, ktorí získali nové vedomosti a zručnosti z oblasti Mykológie – pozorovanie pozorovanie bazídiospór húb a určovanie morfologických znakov plodníc; botaniky – machy a paprade (pozorovanie rastlinných položiek a triedenie do skupín); mikrobiológie – Gramovo farbenie baktérií. 
Prednášky a laboratórne úlohy viedli: Mgr. Beck, Mgr. Kviatková, Mgr. Lukáčová.

53. ročník (šk. rok 2018/19)

Výsledková listina KK BiO kategória A – pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória B – pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória C – teoreticko-praktická časťprojektová časť
Výsledková listina KK BiO kategória E – všetky odbornosti

*V rámci 53. ročníka BiO sme dňa 11. 12. 2018 v spolupráci s Katedrou biológie a ekológie FPV UMB v Banskej Bystrici zorganizovali teoreticko-praktické sústredenie pre riešiteľov biologickej olympiády. Sústredenia sa zúčastnilo 29 žiakov z ôsmych gymnázií nášho kraja, ktorí získali nové vedomosti a zručnosti z oblasti anatómie rastlín – stonka, mikrobiológie – počítanie mikroorganizmov v Bűrkerovej komôrke a ekológie. 
Prednášky a laboratórne úlohy viedli: Mgr. Chamutiová, Mgr. Štillová, Mgr. Lukáčová.

52. ročník (šk. rok 2017/18)

Výsledková listina KK BiO kategória A – pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória B – pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória C – teoreticko-praktická časťprojektová časť
Výsledková listina KK BiO kategória E – všetky odbornosti

*V rámci 52. ročníka BiO sme dňa 8. 12. 2017 v spolupráci s Katedrou biológie a ekológie FPV UMB v Banskej Bystrici zorganizovali teoreticko-praktické sústredenie pre riešiteľov biologickej olympiády. Sústredenia sa zúčastnilo 39 žiakov z ôsmych gymnázií nášho kraja, ktorí získali nové vedomosti a zručnosti z oblasti botaniky – rastlinná cytológia, mikrobiológie – farbenie mikroorganizmov a ekológie. Riešitelia projektovej časti BiO absolvovali individuálne konzultácie k vybratým témam svojich projektov a k pravidlám tvorby posterov a samostatných písomných prác.
Prednášky a laboratórne úlohy viedli: Mgr. Chamutiová, Mgr. Sochuliaková, Mgr. Širka. Konzultácie k projektovej časti viedla Mgr. Adamcová, PhD.

51. ročník (šk. rok 2016/17)

Výsledková listina KK BiO kategória A – pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória B – pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória C – teoreticko-praktická časť, projektová časť
Výsledková listina KK BiO kategória E, všetky odbornosti – pozrieť

50. ročník (šk. rok 2015/16)

Výsledková listina KK BiO kategória A – pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória B – pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória C – teoreticko-praktická časťprojektová časť
Výsledková listina KK BiO kategória E, všetky odbornosti – pozrieť