Biologická olympiáda (BiO) je určená pre žiakov základných škôl,  gymnázií a stredných škôl so záujmom o biológiu, geológiu, environmentalistiku a iné biologické vedy. Člení sa na kategórie – A, B, C, D, E a F. Pre kategórie A a B sa súťaž organizuje v 3 kolách – školskomkrajskom a celoštátnom. Kategórie C a E sa organizujú v štyroch kolách – školskéokresnékrajské a celoštátne. Kategórie D a F končia na úrovni okresného kola. Projektová časť celoštátneho kola BiO pre kat. A, B a C je realizovaná formou vedeckej konferencie. Najlepší súťažiaci z teoreticko-praktickej časti kategórií A a B sa zúčastňujú Medzinárodnej biologickej olympiády (IBO) a z projektovej časti GENIUS Olympiad. 

Biologická olympiáda na stránkach NIVAM

Termínovník – dátumy jednotlivých kôl

Predsedníčka krajskej komisie BiO, Banskobystrický kraj:
Mgr. Marcela Adamcová, PhD.
Katedra biológie a ekológie FPV UMB, Tajovského 40, 974 01  Banská Bystrica
048/446 71 04
marcela.adamcova@umb.sk

Kontaktná osoba pre Banskobystrický kraj v CVČ – JUNIOR:
Mgr. Zlata Trubanová
048/415 31 11 kl. 23
trubanova@juniorbb.sk


57. ročník (šk. rok 2022/23)

Organizátor krajských kôl Biologickej olympiády v Banskobystrickom kraji
je CVČ – JUNIOR.

*Dňa 16. 5. 2023 sa konalo krajské kolo 57. ročníka biologickej olympiády kat. E
Výsledky
[19. 5. 2023]

*Dňa 23. 3. 2023 sa konalo krajské kolo 57. ročníka biologickej olympiády kat. B
Výsledky
[29. 3. 2023]

*Dňa 22. 3. 2023 sa konalo krajské kolo 57. ročníka biologickej olympiády kat. A
Výsledky
[29. 3. 2023]

*Dňa 17. 3. 2023 sa konalo krajské kolo 57. ročníka biologickej olympiády kat. C
Výsledky – TPČ
Výsledky – PČ
[29. 3. 2023]

Krajské kolá sa uskutočnia podľa termínovníka a inštrukcií NIVAM-u.
Pozvánky a zoznamy postupujúcich budú zverejneňované na našej stránke.
[17. 1. 2023]


Realizácia predmetových olympiád a súťaží v školskom roku 2022/2023

Organizačný poriadok a metodicko-organizačné pokyny

Tlačivo na vyhodnotenie ŠK BiO A a B
Tlačivo na vyhodnotenie OK BiO C
Tlačivo na vyhodnotenie OK BiO E

ARCHÍV

56. ročník (šk. rok 2021/22)

Výsledková listina KK BiO kategória A projektová časť – pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória A teoreticko-praktická časť – pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória B projektová časť – pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória B teoreticko-praktická časť – pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória C projektová časť – pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória C teoreticko-praktická časť – pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória E – všetky odbornosti


55. ročník (šk. rok 2020/21)

Výsledková listina KK BiO kategória A teoreticko-praktická časť – pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória A projektová časť – pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória B teoreticko-praktická časť – pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória B projektová časť – pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória C teoreticko-praktická časť – pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória C projektová časť – pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória E – všetky odbornosti

54. ročník (šk. rok 2019/20)

Výsledková listina KK BiO kategória A, projektová časť, dištančne – pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória C, projektová časť, dištančne – pozrieť

V rámci 54. ročníka BiO sme dňa 12. 12. 2019 v spolupráci s Katedrou biológie a ekológie FPV UMB v Banskej Bystrici zorganizovali teoreticko-praktické sústredenie pre riešiteľov biologickej olympiády. Sústredenia sa zúčastnilo 30 žiakov z ôsmych gymnázií nášho kraja, ktorí získali nové vedomosti a zručnosti z oblasti Mykológie – pozorovanie pozorovanie bazídiospór húb a určovanie morfologických znakov plodníc; botaniky – machy a paprade (pozorovanie rastlinných položiek a triedenie do skupín); mikrobiológie – Gramovo farbenie baktérií. 
Prednášky a laboratórne úlohy viedli: Mgr. Beck, Mgr. Kviatková, Mgr. Lukáčová.

53. ročník (šk. rok 2018/19)

Výsledková listina KK BiO kategória A – pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória B – pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória C – teoreticko-praktická časťprojektová časť
Výsledková listina KK BiO kategória E – všetky odbornosti

V rámci 53. ročníka BiO sme dňa 11. 12. 2018 v spolupráci s Katedrou biológie a ekológie FPV UMB v Banskej Bystrici zorganizovali teoreticko-praktické sústredenie pre riešiteľov biologickej olympiády. Sústredenia sa zúčastnilo 29 žiakov z ôsmych gymnázií nášho kraja, ktorí získali nové vedomosti a zručnosti z oblasti anatómie rastlín – stonka, mikrobiológie – počítanie mikroorganizmov v Bűrkerovej komôrke a ekológie. 
Prednášky a laboratórne úlohy viedli: Mgr. Chamutiová, Mgr. Štillová, Mgr. Lukáčová.

52. ročník (šk. rok 2017/18)

Výsledková listina KK BiO kategória A – pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória B – pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória C – teoreticko-praktická časťprojektová časť
Výsledková listina KK BiO kategória E – všetky odbornosti

V rámci 52. ročníka BiO sme dňa 8. 12. 2017 v spolupráci s Katedrou biológie a ekológie FPV UMB v Banskej Bystrici zorganizovali teoreticko-praktické sústredenie pre riešiteľov biologickej olympiády. Sústredenia sa zúčastnilo 39 žiakov z ôsmych gymnázií nášho kraja, ktorí získali nové vedomosti a zručnosti z oblasti botaniky – rastlinná cytológia, mikrobiológie – farbenie mikroorganizmov a ekológie. Riešitelia projektovej časti BiO absolvovali individuálne konzultácie k vybratým témam svojich projektov a k pravidlám tvorby posterov a samostatných písomných prác. Prednášky a laboratórne úlohy viedli: Mgr. Chamutiová, Mgr. Sochuliaková, Mgr. Širka. Konzultácie k projektovej časti viedla Mgr. Adamcová, PhD.

51. ročník (šk. rok 2016/17)

Výsledková listina KK BiO kategória A – pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória B – pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória C – teoreticko-praktická časť, projektová časť
Výsledková listina KK BiO kategória E, všetky odbornosti – pozrieť

50. ročník (šk. rok 2015/16)

Výsledková listina KK BiO kategória A – pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória B – pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória C – teoreticko-praktická časťprojektová časť
Výsledková listina KK BiO kategória E, všetky odbornosti – pozrieť