Hľadáme, objavujeme a napĺňame reálne potreby mladej generácie“

Centrum voľného času – JUNIOR, Tajovského 30 Banská Bystrica (Centrum), je v zriaďovateľskej kompetencii Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Patrí do systému stredných škôl a školských zariadení BBSK. Je dlhoročným regionálnym partnerom IUVENTY, Slovenského inštitútu mládeže, pri implementácii štátnej politiky vo vzťahu k mládeži v BBSK.

Centrum patrí medzi tri krajské centrá (Košice, Trenčín, B. Bystrica), ktoré majú vytvorené špecializované pracoviská – Regionálne centrá mladých, ako samostatné oddelenia. Ich základným cieľom je napomáhať rozvoju krajských a miestnych plánov práce s deťmi a mládežou.

Centrum ponúka žiakom a pedagógom stredných škôl v BBSK prostredníctvom neformálneho vzdelávania množstvo workshopov, vzdelávaní, preventívnych programov a aktivít zameraných na rozvoj osobných kompetencií a vlastnej osobnosti, na tému aktívneho občianstva a participácie v školskom a verejnom živote. Ďalšími témami aktivít centra sú občiansky a spoločenský rozvoj, prevencia sociálno-patologických javov, zdravý životný štýl, náučno-poznávacie a zábavné aktivity (www.vasamladez.sk)

Organizovaním množstva školských športových súťaží centrum podporuje športovanie všetkých vekových kategórií detí a mládeže BBSK v rôznych druhoch športu. Náplňou činnosti je aj propagácia a metodické ukážky netradičných športových aktivít pre žiakov, ale aj pre učiteľov telesnej a športovej výchovy v rámci BBSK, prezentovanie nových trendov v školskom športe, športové inovatívne aktivity a olympijská výchova.

Centrum pripravuje aj vlastné programy pre mladých ľudí, napr. dlhodobý projekt podpory žiackych školských rád na stredných školách v BBSK, program Show Your Talent – rozvojový program pre žiakov a učiteľov stredných odborných škôl BBSK a iné.

Vo svojej činnosti centrum pripravuje a realizuje okresné a krajské kolá predmetových olympiád, odborné sústredenia, exkurzie a korešpondenčné semináre pre talentovaných žiakov. Prostredníctvom nich motivuje žiakov k precvičovaniu praktických zručností a získavaniu kladného vzťahu k jazykom, spoločenským a prírodným vedám.
Centrum je taktiež organizátorom krajskej prehliadky dobrovoľnej záujmovej činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl – Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ).

Aktivity a podujatia centrum realizuje v spolupráci so školami v Banskobystrickom kraji, IUVENTOU, Slovenským olympijským a športovým výborom, Slovenskou asociáciou športu na školách, Rozvojovou agentúrou BBSK, okresnými CVČ a ďalšími partnermi z regiónu aj zahraničia.

Centrum je zakladajúcim členom Európskej siete centier mládeže (ENYC – European Network of Youth Centres www.enyc.eu). Na výmenu skúseností a medzinárodnú spoluprácu centrum využíva aj možnosti realizácie projektov programu Erasmus+ (www.erasmusplus.sk). CVČ je informačným bodom Eurodesku (www.eurodesk.sk).