Stretnutie “Dobrý príklad” 28. mája 2020

Každoročne v máji sa stretávajú koordinátori a členovia žiackych školských rád (ŽŠR) zo SŠ nášho kraja na hodnotiaco – motivačnom stretnutí pod názvom „Dobrý príklad“. Na stretnutí sa diskutuje o tom, ako pracujú ŽŠR, aké problémy žiakov a učiteľov na školách riešia, alebo aké podujatia organizujú.

banner-Dobry_priklad-online

Napriek výrazným obmedzeniam a prerušeniu vyučovania na SŠ sme sa však rozhodli „Dobrý príklad“ zrealizovať.

Vo štvrtok 28. mája 2020 pripravilo CVČ – JUNIOR online stretnutie ŽŠR s cieľom pochváliť sa prácou v ŽŠR, zdieľať svoje úspechy, hľadať možné riešenia na zlepšenie práce a poskytnúť metodickú pomoc zo strany CVČ.

Pozvanie prijali koordinátorky ŽŠR a členovia žiackych rád z Gymnázia A. Kmeťa v Banskej Štiavnici, zo SOŠ hotelových služieb a dopravy v Lučenci, zo SOŠ vo Veľkom Krtíši a zo SPŠ dopravnej vo Zvolene. Počas stretnutia vyjadrili účastníci svoje vnímanie činnosti ŽŠR, vyslovili sa kladne o význame a potrebe žiackeho orgánu na škole, ktorý zastupuje záujmy žiakov na škole.

V ďalšej časti účastníci prezentovali svoju činnosť, zaujímavé aktivity a identifikovali problémy a ich riešenia. Vyslovili sa, že vzhľadom k prerušeniu vyučovania v marci 2020 ostali niektoré aktivity neukončené, a tak čakajú na ukončenie v septembri.

Nás ako organizátorov potešilo to, že na niektorých školách aj v čase online vyučovania, žiacke rady riešia pripomienky a bežné starosti učiteľov a žiakov, a že sa v rámci ŽŠR komunikuje.

V závere stretnutia sme poskytli účastníkom možnosti metodickej pomoci od CVČ – JUNIOR, realizáciu aktivít v novom školskom roku, upozornili sme ich na možnosť využitia aktuálnych aktivít, ktoré nájdu na stránke https://cvcjunior.sk/, našom FB a Instagrame.

Online stretnutie ŽŠR „Dobrý príklad“ prinieslo motiváciu do ďalšej činnosti v žiackej rade, množstvo podnetov a zodpovedných otázok, impulzov a zamyslení.

Ešte jedno online stretnutie pre tých, ktorí sa nemohli pripojiť pripravujeme na 16. jún 2020 o 13.30. Viac informácií nájdu na našej stránke.

Ďakujeme všetkým účastníkom a účastníčkam za ich „pripojenie“, aktívnu účasť a zdieľanie nápadov a názorov. Tešíme sa na ďalšie stretnutia so žiackymi školskými radami.

V Banskej Bystrici 29. 5. 2020 Mgr. Gabriela Selecká