ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE

Jednou z dôležitých úloh nášho centra je organizácia a realizácia mnohých školských športových súťaží (ďalej ŠŠS) ZŠ a SŠ Banskobystrického kraja. Snažíme sa o to, aby šport bol nevyhnutnou a nenahraditeľnou súčasťou výchovy a telesného rozvoja detí a mládeže.
Vyhlasovateľom ŠŠS sú: Ministerstvo školstva SR a Slovenská asociácia športu na školách (ďalej SAŠŠ). Všetky súťaže sú realizované na základe plánovaného školského kalendára SAŠŠ a OÚ pre daný školský rok.
PRÁCA S PORTÁLOM

Kalendáre ŠŠS pre ZŠ a SŠ na školský rok 2018/19