Súťaž Szép magyar beszéd

Súťaž Szép magyar beszéd – Pekná maďarská reč pre žiakov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, 2018/2019

NOVÉ: Krajské kolo súťaže Szép magyar beszéd sa uskutoční 21. marca 2019 v CVČ – RELAX v Rimavskej Sobote. Víťazi okresných kôl (1. a 2. kategória) a víťazi školských kôl (3. a 4. kategória) dostanú pozvánku na základe prihlášky na KK.
/18. 2. 2019/

  • Základné školy s VJM postupujú pri organizovaní školských kôl podľa pokynov organizátorov okresných kôl I. a II. kategórie:
  • ZŠ v okresoch Rimavská Sobota a Revúca – organizátor OK súťaže je CVČ Relax, Rimavská Sobota, SNP 9
  • ZŠ v okresoch Lučenec a Veľký Krtíš – organizátor OK súťaže je CVČ Magnet, Lučenec, ul. Mieru 1702/39
  • Vyplnenú prihlášku na krajské kolo a písomný súhlas dotknutej osoby k spracúvaniu osobných údajov – súťažiaci a vyučujúci na adresu CVČ  – JUNIOR, Tajovského 30, 974 09 Banská Bystrica.

—————————————————————————————————————————————–

  • Stredné školy s VJM v BBSK: Školské kolá súťaže, kategória – III. alebo IV sa uskutočnia v termíne podľa organizačného poriadku, následne po školskom kole stredné školy odošlú štatistický formulár mailom na selecka@juniorbb.sk a klasickou poštou vyplnenú prihlášku na krajské kolo a písomný súhlas dotknutej osoby k spracúvaniu osobných údajov – súťažiaci a vyučujúci na adresu CVČ  – JUNIOR, Tajovského 30, 974 09 Banská Bystrica.
  • Štatistický formulár a vyplnenú prihlášku s podpismi a so súhlasmi na krajské kolo prosíme zaslať najneskôr do 18. februára 2019
  • Krajské kolo (KK) súťaže pre ZŠ a Š s VJM sa uskutoční v Rimavskej Sobote v marci 2019. O presnom dátume budeme prihlásených žiakov informovať pozvánkou, ktorú zašleme na adresu školy.
  • Do krajského kola súťaže III. a IV. kategórie postupuje žiak, ktorý v školskom kole obsadil 1. miesto. Ak má stredná škola v príslušnom ročníku paralelné triedy, môžu postúpiť do KK aj dvaja žiaci.

Všetky dôležité informácie nájdete na stránke http://www.statpedu.sk/sk/sutaze/pekna-madarska-rec/

/17. 1. 2019/

Predsedníčka Krajskej komisie súťaže:

Mgr. Alžbeta Labodová
Gymnázium-gimnázium, Námestie padlých hrdinov 2, 986 15 Fiľakovo
047/438 19 25

Kontaktná osoba v CVČ – JUNIOR:

Mgr. Gabriela Selecká
048/ 415 31 11
selecka@juniorbb.sk

———————————————————————————————————————