Súťaž Poznaj slovenskú reč

Súťaž pre žiakov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, 2018/2019

Informácie o súťaži budeme priebežne aktualizovať na základe pokynov Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave.
/14. 9. 2018/

Predsedníčka Krajskej komisie súťaže:
Mgr. Alžbeta Labodová
Gymnázium-gimnázium, Námestie padlých hrdinov 2, 986 15 Fiľakovo
047/438 19 25

Kontaktná osoba v CVČ – JUNIOR:
Mgr. Gabriela Selecká
048/ 415 31 11
selecka@juniorbb.sk

——————————————————————————————————————-