Olympiáda v nemeckom jazyku

28. ročník, ONJ, 2017/2018 –

*Krajské kolo ONJ sa uskutočnilo v Banskej Bystrici 13. 2. 2018.

 

Všeobecné infromácie o ONJ nájdete na stránka IUVENTY – olympiády: www.olympiady.sk

Olympiáda v nemeckom jazyku (ONJ) je určená pre žiakov základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o nemecký jazyk a nemecky hovoriace krajiny. Súťaž je členená na 7 kategórií (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D) a organizuje sa v 4 súťažných kolách (školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom) v zmysle Organizačného poriadku Olympiády v nemeckom jazyku a aktuálnych Metodicko-organizačných pokynov ONJ. Najlepší súťažiaci sa zúčastňujú Medzinárodnej ONJ, ktorá sa organizuje každé 2 roky.

Predsedníčka Krajskej komisie ONJ
Dipl.-Lehrer Claudia Faško
Gymnázium A. Sládkoviča
Komenského 18
Banská Bystrica
048/412 42 83

Kontaktná osoba v CVČ – JUNIOR
Mgr. Gabriela Selecká
048/ 415 31 11
selecka@juniorbb.sk 

____________________________________________________________________________________________