Olympiáda v nemeckom jazyku

29. ročník ONJ, 2018/2019 

* Zverejňujeme organizátorov okresných kôl pre Olympiádu v nemeckom jazyku,
2018/2019 – 
pre základné školy a pre stredné školy v Banskobystrickom kraji
[5. 11. 2018]

Metodicko – organizačné pokyny 29. ročníka ONJ…stiahni

Organizačný poriadok ONJ, platný od 1. 1. 2018…stiahni

Všeobecné informácie o ONJ nájdete na stránka IUVENTY – olympiády: www.olympiady.sk

Na stránke IUVENTY v sekcii Olympiády nájdete Termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží pre školský rok 2018/19

/14. 9. 2018/

Olympiáda v nemeckom jazyku (ONJ) je určená pre žiakov základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o nemecký jazyk a nemecky hovoriace krajiny. Súťaž je členená na 7 kategórií (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D) a organizuje sa v 4 súťažných kolách (školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom) v zmysle Organizačného poriadku Olympiády v nemeckom jazyku a aktuálnych Metodicko-organizačných pokynov ONJ. Najlepší súťažiaci sa zúčastňujú Medzinárodnej ONJ, ktorá sa organizuje každé 2 roky.

Predsedníčka Krajskej komisie ONJ
Dipl.-Lehrer Claudia Faško
Gymnázium A. Sládkoviča
Komenského 18
Banská Bystrica
048/412 42 83

Kontaktná osoba v CVČ – JUNIOR
Mgr. Gabriela Selecká
048/ 415 31 11
selecka@juniorbb.sk 

____________________________________________________________________________________________