Biologická olympiáda

Logo BiOBiologická olympiáda (BiO) je určená pre žiakov základných škôl,  gymnázií a stredných škôl so záujmom o biológiu, geológiu, environmentalistiku a iné biologické vedy. Člení sa na 5 kategórií – A, B, C, D a E. Pre kategórie A a B sa súťaž organizuje v 3 kolách – školskomkrajskom a celoštátnom. Riešitelia môžu súťažiť v teoreticko-praktickej alebo v projektovej časti. Kategórie C a E sa organizujú v štyroch kolách – školské, okresné, krajskéceloštátne. Kategória D končí na úrovni okresného kola. Najlepší súťažiaci z teoreticko-praktickej časti kategórií A a B sa zúčastňujú Medzinárodnej biologickej olympiády (IBO) a z projektovej časti postupujú vybraní súťažiaci z kategórií A, B, C na Medzinárodnú olympiádu environmentálnych projektov (INEPO a INEPO EUROASIA).
Podrobné informácie o biologickej olympiáde a jej organizačný poriadok nájdete na stránkach IUVENTY.

Biologická olympiáda na stránkach IUVENTY
Termínovník - dátumy jednotlivých kôl

Predsedníčka krajskej komisie BiO:
Mgr. Marcela Adamcová, PhD.
Katedra biológie a ekológie FPV UMB, Tajovského 40, 974 01  Banská Bystrica
048/446 71 04
marcela.adamcova@umb.sk

Kontaktná osoba v CVČ – JUNIOR:
Mgr. Zlata Trubanová
048/415 31 11 kl. 22
trubanova@juniorbb.sk
e-mail-zlatka-gmail

53. ročník (šk. rok 2018/19)

* Dňa 7. mája 2019 sa konalo na ZŠ, Sitnianska 32, v Banskej Bystrici krajské kolo 53. ročníka Biologickej olympiády kategórie E.
Do celoštátneho kola postupujú víťazi jednotlivých odborností.
Výsledkové listiny
Identifikácia druhov – zoznamy botanika, zoológia

[09. 05. 2019]
* Dňa 27. marca 2019 sa konalo na Gymnáziu A. Sládkoviča v Banskej Bystrici krajské kolo 53. ročníka Biologickej olympiády kategórie B.
Výsledková listina
[28. 03. 2019]
* Dňa 26. marca 2019 sa konalo na Gymnáziu A. Sládkoviča v Banskej Bystrici krajské kolo 53. ročníka Biologickej olympiády kategórie A.
Výsledková listina
[28. 03. 2019]
* Dňa 20. marca 2019 sa konalo na ZŠ, Moskovská 2, Banská Bystrica krajské kolo 53. ročníka Biologickej olympiády kategórie C.
Výsledková listina teoreticko-praktická časť, projektová časť
[21. 03. 2019]
V rámci 53. ročníka BiO sme dňa 11. 12. 2018 v spolupráci s Katedrou biológie a ekológie FPV UMB v Banskej Bystrici zorganizovali teoreticko-praktické sústredenie pre riešiteľov biologickej olympiády. Sústredenia sa zúčastnilo 29 žiakov z ôsmych gymnázií nášho kraja, ktorí získali nové vedomosti a zručnosti z oblasti anatómie rastlín – stonka, mikrobiológie – počítanie mikroorganizmov v Bűrkerovej komôrke a ekológie. 
Prednášky a laboratórne úlohy viedli: Mgr. Chamutiová, Mgr. Štillová, Mgr. Lukáčová. 
Organizačný poriadok
platný od 1. 1. 2018

Metodicko-organizačné pokyny BiO kategórií A, B
  – nové
Metodicko-organizačné pokyny BiO kategóriií C, D – nové
Metodicko-organizačné pokyny BiO kategórií C, D – prílohy
Metodicko-organizačné pokyny BiO kategórie E

Metodicko-organizačné pokyny BiO kategórie F
Tlačivá na vyhodnotenie kôl BiO
Prihlášky súťažiaceho

*Štatistické vyhodnotenie BiO stredné školy – tabuľka
*Štatistické vyhodnotenie BiO okresy – tabuľka
*Máte problém v projektovej časi BiO a nemá vám kto poradiť? Okrem členov našej krajskej komisie BiO, sa môžte obrátiť aj na OZ Veda pre mladých
 ARCHÍV
52. ročník (šk. rok 2017/18)
Výsledková listina KK BiO kategória A – pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória B – pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória C – teoreticko-praktická časť, projektová časť
Výsledková listina KK BiO kategória E – všetky odbornosti
*V rámci 52. ročníka BiO sme dňa 8. 12. 2017 v spolupráci s Katedrou biológie a ekológie FPV UMB v Banskej Bystrici zorganizovali teoreticko-praktické sústredenie pre riešiteľov biologickej olympiády. Sústredenia sa zúčastnilo 39 žiakov z ôsmych gymnázií nášho kraja, ktorí získali nové vedomosti a zručnosti z oblasti botaniky – rastlinná cytológia, mikrobiológie – farbenie mikroorganizmov a ekológie. Riešitelia projektovej časti BiO absolvovali individuálne konzultácie k vybratým témam svojich projektov a k pravidlám tvorby posterov a samostatných písomných prác.
Prednášky a laboratórne úlohy viedli: Mgr. Chamutiová, Mgr. Sochuliaková, Mgr. Širka. Konzultácie k projektovej časti viedla Mgr. Adamcová, PhD.
51. ročník (šk. rok 2016/17)
Výsledková listina KK BiO kategória A – pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória B – pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória C – teoreticko-praktická časť, projektová časť
Výsledková listina KK BiO kategória E, všetky odbornosti – pozrieť
50. ročník (šk. rok 2015/16)
Výsledková listina KK BiO kategória A – pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória B – pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória C – teoreticko-praktická časťprojektová časť
Výsledková listina KK BiO kategória E, všetky odbornosti – pozrieť
49. ročník (šk. rok 2014/15)
Výsledková listina KK BiO kategória A – pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória B – pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória C – teoreticko-praktická časť   projektová časť
Výsledková listina KK BiO kategória E, všetky odbornosti – pozrieť

48. ročník (šk. rok 2013/14)

Výsledková listina KK BiO kategória A pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória B – pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória C – teoreticko-praktická časťprojektová časť
Výsledková listina KK BiO kategória E, všetky odbornosti – pozrieť
47. ročník (šk. rok 2012/13)
Výsledková listina KK BiO kategória A  pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória B  pozrieť
Výsledková listina KK BiO kategória C – teoreticko-praktická časťprojektová časť
Výsledková listina KK BiO kategória E, všetky odbornosti – pozrieť