Zrealizované podujatia


V tejto sekcii nájdete informácie o niektorých nami zrealizovaných podujatiach a aktivitách. Oznamy o chystaných a ponúkaných podujatiach nájdete v sekcii NOVINKY alebo v príslušných sekciách podľa témy.

Podujatia v školskom roku 2019/20

* Európsky týždeň miestnej demokracie  v CVČ – JUNIOR

V rámci Európskeho týždňa miestnej demokracie Centrum voľného času – JUNIOR Banská Bystrica usporiadalo podujatie pod názvom „Čas otázok“. Dňa 15. 10. 2019 privítal predseda BBSK Ing. Ján Lunter, v priestoroch Úradu BBSK, stredoškolákov z banskobystrických stredných škôl. Pán predseda hneď na úvod vysvetlil prítomným stredoškolákom, čo všetko spadá do kompetencií Banskobystrického samosprávneho kraja a čo sú priority pre ďalšie obdobia. Potom dal priestor mladým ľuďom, ktorí ho zahrnuli množstvom otázok týkajúcich sa životného prostredia, cyklotrás, udržateľnosti škôl, využitia budov škôl, ktoré boli zrušené, opráv ciest i parkovania pri školách. Otázky sa týkali aj odchodu mladých ľudí do zahraničia, kde pán predseda odporučil mladým ľuďom navštíviť a spoznať život v zahraničí, ale zároveň vyzval účastníkov o návrat na Slovensko, nakoľko práve mladí ľudia môžu zmeniť budúcnosť k lepšiemu. Veľký dôraz kládol na domácu produkciu, rozvoj poľnohospodárstva i rozvoj agroturistiky. Po zodpovedaní otázok poďakoval prítomným účastníkom a poznamenal, že si vždy nájde čas na mladých ľudí a rád sa s nimi opäť stretne. Touto cestou sa chceme poďakovať pánovi predsedovi za prijatie a strávenie času s mladými ľuďmi, pedagógom za ústretovosť  a všetkým zúčastneným žiakom.

PhDr. Ľuba Danková
[17. 10. 2019]
*Dňa 14. októbra 2019 sa konala v Robotníckom dome v Banskej Bystrici súťaž v jesennom aranžovaní…  pozri
[15. 10. 2019]

Stretnutie stredoškolákov v CVČ – JUNIOR

CVČ – JUNIOR Banská Bystrica privítalo stredoškolákov z banskobystrických škôl po prvý krát v školskom roku 2019/2020. Septembrové stretnutie Rady študentov je zaujímavé tým, že sa ho zúčastňujú aj nováčikovia z prvých ročníkov stredných škôl. Pravidelné stretnutia Rady študentov slúžia k výmene informácií, oboznámeniu sa s pripravovanými aktivitami a vzájomnou spoluprácou medzi CVČ – JUNIOR, banskobystrickými školami, mládežníckymi organizáciami a mládežníckymi skupinami. Po oboznámení účastníkov s programom, sme hneď v prvom bode dali priestor nášmu hosťovi, Mgr. Antónii Jurečkovej, PhD, ktorá prišla predstaviť organizáciu SAIA a prítomných informovala o možnostiach štúdia, získania štipendií vo veľmi pôsobivej prezentácii. Pokračovali sme odovzdaním letáčikov a informáciami o pripravovaných aktivitách CVČ – JUNIOR. Účastníci stretnutia boli informovaní o možnosti zapojenia sa do amatérskej literárnej súťaže „Kováčova Bystrica“, ktorej XVI. ročník prebehne v marci 2020. So zástupcami škôl sme hovorili o blížiacom sa Európskom týždni miestnej demokracie, kedy chystáme stretnutie stredoškolákov s pánom predsedom BBSK na pôde Úradu BBSK. Nasledovali informácie a pozvánky na aktivity, do ktorých sa môžu zapojiť jednotlivci i kolektívy stredných škôl (Európsky veľtrhu Gaudeamus 2019, StudyFest, Veľtrh štúdia v zahraničí, Zážitkové centrum, Literárna Senica…).V bode „Informujeme sa navzájom“ zástupcovia škôl predniesli, čo pripravujú pre svojich rovesníkov. Po týchto informáciách sme sa dohodli na termíne slávnostnej Rady študentov, ktorá bude posledná v roku 2019. Stretneme sa 04.12.2019 pri vianočnom stromčeku. Na záver prebehla krátka diskusia medzi prítomnými a následne sme septembrovú Radu študentov ukončili.

PhDr. Ľuba Danková
[24. 09. 2019]

*   Ukončenie projektu „Chceme žiť bez závislostí“

Projekt „Chceme žiť bez závislostí“ bol ukončený návštevou Aquaparku v Turčianskych Tepliciach, ktorú víťaznému družstvu zorganizovalo Centrum voľného času – JUNIOR. Projekt „Chceme žiť bez závislostí“ prebiehal počas šk. roka 2018/2019 a zapojilo sa do neho osem stredoškolských banskobystrických, banskoštiavnických a zvolenských internátov. Okrem toho, že sa žiaci 1. ročníkov dozvedeli nové informácie o možnostiach prevencie závislostí, 5 – členné družstvá súťažili v troch kolách, kde si zmerali sily vo vedomostiach, zručnostiach pri výrobe letáka z oblastí prevencií, ale aj v zábavno – pohybových aktivitách.  Po vlaňajších víťazoch zo Školského internátu, Tr SNP 53, Banská Bystrica si svoju výhru v tomto ročníku užívalo päť mladých ľudí zo Školského internátu, SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 9, Banská Štiavnica. Už teraz sa vedenie internátu teší na budúci ročník, v ktorom chce obhájiť víťazstvo.

Centrum voľného času – JUNIOR ďakuje všetkým zapojeným internátom, teší sa na ďalší ročník projektu, do ktorého pozýva aj tých, ktorí sa ešte nezapojili.

PhDr. Ľuba Danková
[21. 06. 2019]

Korešpondenčná súťaž zo slovenského jazyka a literatúry 2019

* Dňa 22. 5. 2019 sa na DDI pri CVČ v Krupine uskutočnilo Krajské kolo Detskej dopravnej súťaže “Na bicykli bezpečne 2019”.  Prvé miesto získalo družstvo zo ZŠ Hontianske Nemce. Kompletnú výsledkovú listinu zverejňujeme tu:
Výsledky KK DDS NBB – Krupina 2019
[24. 05. 2019]

* PROJEKT “CHCEME ŽIŤ BEZ ZÁVISLOSTÍ ” 

Centrum voľného času – JUNIOR ukončilo VI. ročník projektu pod názvom „Chceme žiť bez závislostí“, ktorý organizovalo pre žiakov prvých ročníkov ubytovaných v banskobystrických, banskoštiavnických a zvolenských stredoškolských internátoch. Do projektu sa zapojilo osem školských internátov. Projekt pozostával z troch kôl. Prvé kolo bolo zamerané na prevenciu drogových závislostí a realizovali sme ho v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Banskej Bystrici. Päťčlenné družstvá z každého zapojeného internátu následne vypracovali test z odprednášanej témy a pre svoj internát mohli získať prvých sedem bodov. Druhé kolo projektu bolo zamerané na tému „Kulty a sekty“, ktorú žiakom internátov priblížila PhDr. Ľuba Danková. Pravidlá boli rovnaké ako pri prvej časti, teda súťažné družstvá po vypracovaní testu mohli získať ďalšie cenné body. Po absolvovaní prvého a druhého kola mali žiaci za úlohu vyhotoviť plagát vo formáte A3, príp. A4 na tému ,,Drogy, alkohol, fajčenie“, príp. na tému ,,Kulty a sekty“ a priniesť ho na záverečné tretie kolo projektu.
Tretie kolo sa uskutočnilo dňa 25. apríla 2019 na ihrisku Spojenej školy, Školská 7, Banská Bystrica, kde si súťažné družstvá zmerali svoje sily v zábavno – pohybových a vedomostných aktivitách. Žiaci zúčastnených družstiev si k bodom z prvých dvoch kôl pripočítali body za prinesený leták, ale aj za správne zodpovedané otázky vedomostných testov z oblasti prevencií.
Umiestnenie družstiev po týchto disciplínach premiešali zábavno – pohybové výkony v troch disciplínach – ŠTAFETOVÝ KIN BALL, LIETANIE BALÓNA, MAKULATÚRA.
A ako to celé dopadlo?
Okrem nazbieraných vedomostí z oblasti závislostí a príjemne prežitého slnečného dopoludnia, si družstvá odniesli diplomy, vecné ceny i sladkú odmenu. Víťazné družstvo sa k tomu môže tešiť na celodenný výlet do Aquaparku Turčianske Teplice so slávnostným pohostením. V tomto roku túto cenu získalo družstvo zo ŠI, SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 9, Banská Štiavnica.
Všetkým zapojeným internátom ďakujeme a víťazom gratulujeme.

Konečné výsledky projektu

* KOVÁČOVA BYSTRICA 2019

Literárna Banská Bystrica už neoddeliteľne patrí ku kultúre mesta pod Urpínom. Jeden deň v tomto týždni je vyhradený pre autorskú a interpretačnú súťaž „Kováčova Bystrica“, ktorú organizujú Informačné centrum mladých Banská Bystrica a Centrum voľného času – JUNIOR, Banská Bystrica.
Dňa 27. marca 2019 sa brány Štátnej vedeckej knižnice – LHM v Banskej Bystrici otvorili súťažiacim tejto obľúbenej súťaže, ktorá sa realizovala pod záštitou pána primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska. Do tohtoročného XV. ročníka sa zapojilo 119 súťažiacich z rôznych kútov Slovenska. Okrem mladých ľudí z banskobystrických škôl, sa do súťaže zapojili žiaci základných a stredných škôl z Badína, z Ľubietovej, zo Slovenskej Ľupče, z Banskej Štiavnice, z Brezna, z Krupiny, z Rimavskej Soboty, zo Starej Ľubovne, zo Svidníka, z Budči a zo Zvolena.
V tento jarný deň sme si mohli vypočuť nádherné verše známych autorov i emóciami naplnené interpretácie z diel prozaikov. Na svoje si prišli aj mladí autori vlastnej literárnej tvorby. Na literárnom workshope odborná porota poskytla nádejným autorom množstvo rád, či už z oblasti poézie alebo prózy. V tomto ročníku dosiahla autorská aj interpretačná súťaž opäť vysokú úroveň.
V oblasti vlastnej literárnej tvorby sme zaznamenali 76 prác a v oblasti interpretácie poézie a prózy si prišlo zasúťažiť 43 mladých ľudí.
Tí, ktorým sa v súťaži darilo najviac si odniesli diplomy a hodnotné ceny.
Z XV. ročníka súťaže si ocenenia mohli odniesť aj dvaja laureáti a jeden absolútny laureát celej tohtoročnej súťaže.
Prvý titul laureáta a cenu Informačného centra mladých Banská Bystrica získal žiak ZŠ SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica – Jakub Hudec za prednes prózy v I. kategórii.
Druhý titul laureáta a cenu CVČ – JUNIOR získal za interpretáciu prózy v II. kategórii – Dominik Sanitra, žiak ZŠ, Tr. SNP 20, Banská Bystrica.
Na záver celej súťaže, poslankyňa mestského zastupiteľstva Banská Bystrica doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., odovzdala zvláštnu cenu primátora mesta Banská Bystrica za prednes poézie v III. kategórii, žiakovi Konzervatória J. L Bellu, Skuteckého 27, Banská Bystrica Kristiánovi Drugovi, ktorý sa stal absolútnym laureátom XV. ročníka súťaže Kováčova Bystrica.
Pre všetkých účastníkov XV. ročníka súťaže Kováčova Bystrica, pripravilo Informačné centrum mladých Banská Bystrica prekvapenie v podobe vydania, v poradí už tretieho, Zborníka „Kováčova Bystrica 2014 – 2018 Päť rokov tvorivej literárnej a interpretačnej súťaže pre deti a mládež“, ktorý bol symbolicky pokrstený farebnými konfetami. Zborník bol vydaný s finančnou podporou mesta Banská Bystrica, za veľmi pekne ďakujeme aj za všetkých čitateľov.
Organizátori súťaže „Kováčova Bystrica 2019“, aj touto cestou ďakujú Mestu Banská Bystrica, spoluorganizátorom súťaže, sponzorom, hosťom, školám, pedagógom, odbornej porote a predovšetkým mladým súťažiacim, ktorí nám spríjemnili tento jarný marcový deň. Už teraz sa tešíme na stretnutie s mladými milovníkmi umenia a priaznivcami našej súťaže na XVI. ročníku KOVÁČOVEJ BYSTRICE.
Výsledky – KB – 2019
Víťazné práce – KB – 2019

 

* Dňa 19. 12. 2018 sa konala súťaž v zimnom aranžovaní…  viac
[20. 12. 2018]
* Dňa 6. novembra 2018 sa konalo v priestoroch Robotníckeho domu v Banskej Bystrici Jesenné aranžovanie…  pozri
[6. 11. 2018]

 

* Dejepisná exkurzia Archeoskanzen Havránok, Pribylina…   pozri
[21. 09. 2018]


ARCHÍV ZREALIZOVANÝCH PODUJATÍ

*RADA  ŠTUDENTOV  STREDNÝCH  ŠKÔL  V  CVČ – JUNIOR

V CVČ – JUNIOR sme privítali zástupcov banskobystrických stredných škôl na poslednej Rade študentov v školskom roku 2018/2019.
Ako 1. bod programu „Náš hosť informuje“ sme privítali hostí. Pozvanie prijali zástupkyne Štátnej vedeckej knižnice – Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici, ktoré prítomných informovali o službách a ponukách vhodných pre mladých ľudí. Ako druhý hosť vystúpila zástupkyňa organizácie SAIA, ktorá informovala o možnostiach štúdia a štipendií pre žiakov SŠ, ako aj o programoch, ktorých sa stredoškoláci môžu zúčastniť v zahraničí. Stretnutie pokračovalo odovzdaním pozvánok na podujatia pre mládež. Zástupcovia RŠ obdržali letáky s  ponukami brigád, ktorých sa stredoškoláci  môžu zúčastniť počas letných prázdnin 2019. Spolu so zaujímavými publikáciami pre SŠ ich spropagujú na svojich školách. V ďalšom bode sme zhodnotili súťaž „Kováčova Bystrica 2019“, ako aj ukončený projekt „Chceme žiť bez závislostí“, nakoľko na týchto podujatiach sa podieľali aj zástupcovia Rady študentov. Nasledoval bod „Informujeme sa navzájom“, v ktorom vystúpili zástupcovia Strednej športovej školy, Tr. SNP 54, Banská Bystrica s pozvánkou na pripravovaný Benefičný športový festival, ktorý sa uskutoční 13. júna 2019. Školy i organizácie môžu využiť túto akciu na prezentáciu svojej činnosti a požiadať o info stánok. Keďže sa jednalo o posledné stretnutie Rady študentov v tomto školskom roku, ako ďalší bod programu, nasledovalo vyhodnotenie účasti škôl i jednotlivcov na všetkých stretnutiach RŠ počas šk. roka 2018/2019.
Na záver sme všetkým prítomným popriali veľa oddychu a krásne prežité nastávajúce letné prázdniny a Radu študentov sme ukončili s tým, že už teraz sa tešíme na prvé stretnutie v školskom roku 2019/2020.  Aj touto cestou sa chceme poďakovať žiakom, ktorí sa našich stretnutí zúčastňovali, no naša vďaka patrí aj pedagógom za ich ústretovosť a spoluprácu.

PhDr. Ľuba Danková
[15. 05. 2019]

* Ukončenie projektu ,,Chceme žiť bez závislostí “

Projekt „Chceme žiť bez závislostí“ bol ukončený návštevou Aquaparku v Turčianskych Tepliciach, ktorú víťaznému družstvu zorganizovalo Centrum voľného času – JUNIOR. Projekt „Chceme žiť bez závislostí“ prebiehal počas šk. roka 2017/2018 a zapojilo sa do neho šesť stredoškolských banskobystrických a zvolenských internátov. Okrem toho, že sa žiaci 1. ročníkov dozvedeli nové informácie o možnostiach prevencie závislostí, 5 – členné družstvá súťažili v troch kolách, kde si zmerali sily vo vedomostiach, zručnostiach pri výrobe letáka z oblastí prevencií, ale aj v zábavno – pohybových aktivitách.  Po vlaňajších víťazoch zo Školského internátu pri SŠ, Kremnička 10, Banská Bystrica si svoju výhru v tomto ročníku užívalo päť mladých ľudí zo Školského internátu, Tr. SNP 53, Banská Bystrica. Už teraz sa vedenie internátu teší na budúci ročník, v ktorom chce obhájiť víťazstvo.
Centrum voľného času – JUNIOR ďakuje všetkým zapojeným internátom, teší sa na ďalší ročník projektu, do ktorého pozýva aj tých, ktorí sa ešte nezapojili.

PhDr. Ľuba Danková
[25. 06. 2018]

 

*SLOVENČINÁRIK 2017/2018

*Dňa 4. mája 2018 sme zorganizovali súťaž v jarnom aranžovaní… viac
[8. 5. 2018]
Dňa 5. 12. 2017 sme zorganizovali súťaž v zimnom aranžovaní… viac
[05. 12. 2017]

SLOVENČINÁRIK  2016/2017

* Dňa 20. decembra 2016 sa v Robotníckom dome súťažilo v Zimnom aranžovaní… Viac
[21. 12. 2016]