Zrealizované podujatia

 


V tejto sekcii nájdete informácie o niektorých nami zrealizovaných podujatiach a aktivitách. Oznamy o chystaných a ponúkaných podujatiach nájdete v sekcii NOVINKY alebo v príslušných sekciách podľa témy.

Podujatia v školskom roku 2018/19

Stretnutie stredoškolákov v CVČ – JUNIOR

 CVČ – JUNIOR Banská Bystrica privítalo stredoškolákov z banskobystrických škôl po prvý krát v roku 2019. Privítali sme aj nových členov. Pravidelné stretnutia Rady študentov slúžia k výmene informácií, oboznámeniu sa s pripravovanými aktivitami a vzájomnou spoluprácou medzi CVČ – JUNIOR, banskobystrickými školami, mládežníckymi organizáciami a mládežníckymi skupinami. Na Rade študentov boli zástupcom škôl odovzdané materiály a letáčiky o aktivitách CVČ – JUNIOR. Účastníkov stretnutia sme informovali o možnosti zapojenia sa do amatérskej literárnej súťaže „Kováčova Bystrica“, ktorej XV. ročník prebehne 27. marca 2019. Členovia Rady študentov informáciu o súťaži budú šíriť aj formou letákov, ktoré obdržali na našom stretnutí. Ďalším bodom programu boli informácie o súťažiach pre SŠ, do ktorých sa môžu zapojiť jednotlivci i kolektívy (Tanečná súťaž Showtime Dance Tour 2019, literárna súťaž „Medziriadky“, pozvánka na BOOST naštartuj sa s LEAF AWARD, AMAVET REVUE – online talenty….a i.). V bode „Náš hosť informuje“ žiakov  informovala Mgr. Antónia Jurečková, PhD. z organizácie SAIA o možnostiach štúdia a štipendií pre žiakov SŠ, ako aj o programoch, ktorých sa stredoškoláci môžu zúčastniť v zahraničí. Taktiež rozdala na školy letáky a brožúry – Study in the USA 2019. Na záver prebehla diskusia medzi prítomnými a následne sme Radu študentov ukončili.

PhDr. Ľuba Danková
[20. 02. 2019]
* Dňa 19. 12. 2018 sa konala súťaž v zimnom aranžovaní…  viac
[20. 12. 2018]

PROJEKT “CHCEME ŽIŤ BEZ ZÁVISLOSTÍ”

V školskom roku 2018/2019 organizuje CVČ – JUNIOR, Tajovského 30, Banská Bystrica už piaty ročník projektu s názvom ,,Chceme žiť bez závislostí.“ Projekt je určený pre žiakov prvých ročníkov SŠ ubytovaných na banskobystrických, banskoštiavnických a zvolenských stredoškolských internátoch.  Celý projekt pozostáva z troch častí:

Cieľom prvej časti projektu, ktorá prebehla v mesiacoch november –  december 2018, boli prednášky na tému: ,,Drogy, alkohol a fajčenie“, ktoré sme realizovali v spolupráci s Okresným riaditeľstvom PZ, Okružná 19,  v Banskej Bystrici. Žiaci ôsmich stredoškolských  internátov sa z prednášok dozvedeli veľa zaujímavého z danej problematiky. To, čo si z prednášky zapamätali, vyjadrilo v teste zvolené 5 – členné družstvo, ktoré bude reprezentovať príslušný internát počas celého trvania projektu. Test obsahoval 7 otázok, teda v 1. kole bolo možné získať pre svoj internát prvých 7 bodov.

Výsledky po prvom kole sú nasledovné:

Školský internát, Konzervatórium J. L. Belu, Severná 4, B. Bystrica 7,0 bodov
Školský internát, Trieda SNP 53, Banská Bystrica 6,5 bodov
Školský internát, SOŠ IT, Tajovského 30, Banská Bystrica 7,0 bodov
Školský internát, SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica 7,0 bodov
Školský internát, Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica 6,0 bodov
Školský internát, SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 9, B. Štiavnica 6,0 bodov
Školský internát, SOŠ lesnícka, Mládežnícka 4, Banská Štiavnica 4,5 bodov
Školský internát, Ul. J. Švermu 1736/14, Zvolen 6,5 bodov

Druhú časť projektu plánujeme realizovať v mesiaci január 2019 a bude zameraná na tému ,,Kulty a sekty“. Pravidlá sú rovnaké, teda po prednáške 5 – členné súťažné družstvo vypracuje test z danej problematiky pozostávajúci zo 7 otázok, teda pre svoj internát bude možné získať ďalších 7 bodov.

Po absolvovaní 1. a 2. kola žiaci internátu vypracujú plagát (formát A3, príp. A4) s problematikou témy ,,Drogy, alkohol, fajčenie“, alebo ,,Kulty a sekty“.

Projekt pokračuje treťou časťou – zábavno – pohybovými  a vedomostnými aktivitami. Realizácia je naplánovaná na 25. apríla 2019. Za každý internát bude súťažiť 5 – členné družstvo, ktoré prejaví svoje zábavno – pohybové zdatnosti a vedomosti z problematiky závislostí. V tejto časti bude môcť družstvo získať ďalšie cenné body.

Hodnotiť sa bude aj prinesený plagát.

Po absolvovaní súťaží vyhodnotíme poradie jednotlivých družstiev. Víťazné družstvo získa cenu CVČ – JUNIOR, ktorou bude pobyt v Aquaparku Turčianske Teplice v mesiaci jún 2019. V tomto projekte však vyhráva každý, nakoľko okrem toho, že si všetci súťažiaci odnesú malé pozornosti, získajú nové vedomosti z oblasti prevencie závislostí, čo je aj cieľom nášho projektu.

Výsledky jednotlivých súťažných kôl, ako aj celkové hodnotenie budeme priebežne uverejňovať na webovej stránke www.cvcjunior.sk.

PhDr. Ľuba Danková
[14. 12. 2018]

RADA  ŠTUDENTOV  V  CVČ – JUNIOR

V CVČ – JUNIOR sa stretli zástupcovia banskobystrických stredných škôl na poslednej Rade študentov v roku 2018. Atmosféra tohto stretnutia sa niesla v duchu blížiaceho sa Mikuláša a vianočných sviatkov. Na stretnutí sme bilancovali, čo nám rok 2018 priniesol, čo sa nám podarilo a naopak, nepodarilo splniť a v čom môžeme pokračovať a predsavziať si do roku nastávajúceho. Okrem toho, že zástupcovia Rady študentov si zo stretnutia odniesli letáčiky na nové podujatia, dozvedeli sa aj množstvo nových informácií, ponúk a pozvaní na aktivity,  ktoré žiaci pripravujú ešte v tomto roku. Ako hostí stretnutia sme privítali Mgr. Jozefu Pevčíkovú z Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici a Mgr. Ivana Ciglána zo Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Mgr. J. Pevčíková odprezentovala činnosť LHM a pozvala prítomných na akcie, ktoré organizujú pre žiakov stredných škôl. Mgr. I. Ciglán zaujal svojou prezentáciou, nakoľko prítomným predstavil možnosti pre študentov, ktoré ponúkajú vynovené, ako aj novootvorené oddelenia knižnice. Príjemnou atmosférou tohto stretnutia sa niesla vôňa sladkých mandarínok a diskusiu dopĺňal zvuk lúskania burských orieškov. V pozadí nám svietil vianočný stromček s pripraveným prekvapením od Mikuláša. Záver sme si spríjemnili peknými veršíkmi, ktoré zarecitovali žiaci z jednotlivých škôl, za čo im Mikuláš odovzdal sladké balíčky ako poďakovanie za účasť na pravidelných stretnutiach a odovzdávanie informácií k ostatným spolužiakom. Tým, ktorí sa zúčastnili všetkých stretnutí Rady študentov v roku 2018 sme sa poďakovali zvláštnym ocenením. S prianím príjemne prežitých vianočných sviatkov a pevného zdravia a úspechov v roku 2018 sme stretnutie Rady študentov ukončili. Naša vďaka patrí nielen zástupcom škôl, ale aj pedagógom za ich ústretovosť a spoluprácu. Už teraz sa tešíme na prvé stretnutie v roku 2019.

PhDr. Ľuba Danková
[06. 12. 2018]
* Dňa 6. novembra 2018 sa konalo v priestoroch Robotníckeho domu v Banskej Bystrici Jesenné aranžovanie…  pozri
[6. 11. 2018]

* Európsky týždeň miestnej demokracie  v CVČ – JUNIOR

V rámci Európskeho týždňa miestnej demokracie Centrum voľného času – JUNIOR Banská Bystrica usporiadalo podujatie pod názvom „Čas otázok“. Dňa 16. 10. 2018 privítal predseda BBSK Ing. Ján Lunter, v priestoroch Úradu BBSK, stredoškolákov z banskobystrických stredných škôl. Pán predseda hneď na úvod vysvetlil prítomným stredoškolákom, čo všetko spadá do kompetencií Banskobystrického samosprávneho kraja a čo sú priority pre ďalšie obdobia. Potom dal priestor mladým ľuďom, ktorí ho zahrnuli množstvom otázok týkajúcich sa fungovania škôl, ich udržateľnosti, pýtali sa na možnosti zamestnania sa mladých ľudí, prevažne v južných okresoch SR. Množstvo otázok padlo na adresu odchodu mladých ľudí do zahraničia, kde pán predseda odporučil mladým ľuďom navštíviť a spoznať život v zahraničí, ale zároveň vyzval účastníkov o návrat na Slovensko, nakoľko práve mladí ľudia môžu zmeniť budúcnosť k lepšiemu. Veľký dôraz kládol na domácu produkciu a rozvoj agroturistiky. Ďalšie otázky a odpovede sa týkali stavu ciest prvej a druhej triedy na území BBSK. Aj napriek pracovným povinnostiam si pán predseda vyhradil čas pre žiakov na takmer celé dopoludnie. Poďakoval prítomným a poznamenal, že si vždy nájde čas na mladých ľudí a rád sa s nimi opäť stretne. Účastníci podujatie hodnotili veľmi pozitívne a svoju spokojnosť a poďakovanie prejavili na záver veľkým potleskom.  Touto cestou sa chceme poďakovať pánovi predsedovi za prijatie, pedagógom za ústretovosť  a všetkým zúčastneným žiakom.

PhDr. Ľuba Danková
[17. 10. 2018]
* Dejepisná exkurzia Archeoskanzen Havránok, Pribylina…   pozri
[21. 09. 2018]


ARCHÍV ZREALIZOVANÝCH PODUJATÍ

* Ukončenie projektu ,,Chceme žiť bez závislostí “

Projekt „Chceme žiť bez závislostí“ bol ukončený návštevou Aquaparku v Turčianskych Tepliciach, ktorú víťaznému družstvu zorganizovalo Centrum voľného času – JUNIOR. Projekt „Chceme žiť bez závislostí“ prebiehal počas šk. roka 2017/2018 a zapojilo sa do neho šesť stredoškolských banskobystrických a zvolenských internátov. Okrem toho, že sa žiaci 1. ročníkov dozvedeli nové informácie o možnostiach prevencie závislostí, 5 – členné družstvá súťažili v troch kolách, kde si zmerali sily vo vedomostiach, zručnostiach pri výrobe letáka z oblastí prevencií, ale aj v zábavno – pohybových aktivitách.  Po vlaňajších víťazoch zo Školského internátu pri SŠ, Kremnička 10, Banská Bystrica si svoju výhru v tomto ročníku užívalo päť mladých ľudí zo Školského internátu, Tr. SNP 53, Banská Bystrica. Už teraz sa vedenie internátu teší na budúci ročník, v ktorom chce obhájiť víťazstvo.
Centrum voľného času – JUNIOR ďakuje všetkým zapojeným internátom, teší sa na ďalší ročník projektu, do ktorého pozýva aj tých, ktorí sa ešte nezapojili.

PhDr. Ľuba Danková
[25. 06. 2018]

*SLOVENČINÁRIK 2017/2018

*RADA  ŠTUDENTOV  V  CVČ – JUNIOR

V CVČ – JUNIOR sme privítali zástupcov banskobystrických stredných škôl na poslednej Rade študentov v školskom roku 2017/2018.                                       Ako 1. bod programu „Náš hosť informuje“ sme privítali hostí. Pozvanie prijali zástupkyne Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici, ktoré prítomných informovali o ponukách LHM, vhodných pre mladých ľudí, ktoré môžu využiť počas prázdnin a vo svojom voľnom čase. Ako druhý hosť vystúpila zástupkyňa organizácie SAIA, ktorá informovala o možnostiach štúdia a štipendií pre žiakov SŠ, ako aj o programoch, ktorých sa stredoškoláci môžu zúčastniť v zahraničí. Do pozornosti uviedla konferenciu „HEURÉKA“, ktorej ďalšie stretnutie sa bude konať na budúci rok v mesiaci máj a bude venované zaujímavej téme „Finančné zdravie mladých ľudí“. Stretnutie Rady študentov pokračovalo prezentáciou európskeho projektu „EUROPE GOES LOCAL“, ktorý prítomným odprezentoval Ing. O. Strnad. Vyzval mladých ľudí k aktivite a uvedomí si demokratického princípu, poukázal na práva mladých ľudí, ako aj na ich povinnosti. Na informácie o tomto projekte reagovala zástupkyňa Gymnázia J. G. Tajovského v B. Bystrici, ktorá je súčasne aj členkou Rady študentov Mesta Banská Bystrica, pričom vyzvala prítomných zástupcov stredných škôl o aktívnu účasť na projekte, ktorý pomenúva problémy a prijíma návrhy mladých ľudí na ich riešenie. Taktiež prítomným zástupcov SŠ vyzvala, aby prijali členstvo v RŠ Mesta BB, nakoľko mnohí aktívni členovia odchádzajú z Mesta Banská Bystrica na VŠ a je nutné posilniť RŠ Mesta BB novými aktívnymi členmi. Stretnutie pokračovalo odovzdaním pozvánok na výstavy, súťaže a kultúrne podujatia pre mládež. Keďže sa jednalo o posledné stretnutie RŠ v tomto šk. roku, ako ďalší bod programu nasledovalo vyhodnotenie účasti škôl i jednotlivcov na všetkých stretnutiach RŠ počas šk. roka 2017/2018. Sedem SŠ bolo vyhodnotených s plnou účasťou na všetkých stretnutiach a za stopercentnú účasť boli odmenení vecnými cenami štyria zástupcovia SŠ. Na záver sme všetkým prítomným popriali veľa oddychu a krásne prežité nastávajúce letné prázdniny a Radu študentov sme ukončili.

PhDr. Ľuba Danková
[31. 05. 2018]

*Projekt ,,Chceme žiť bez závislostí“

Centrum voľného času – JUNIOR ukončilo piaty ročník projektu pod názvom „Chceme žiť bez závislostí“, ktorý organizovalo pre žiakov prvých ročníkov ubytovaných v banskobystrických a zvolenských stredoškolských internátoch. Do projektu sa zapojilo šesť školských internátov. Projekt pozostával z troch kôl. Prvé kolo bolo zamerané na prevenciu drogových závislostí a realizovali sme ho v spolupráci s Okresným riaditeľstvom  policajného zboru v Banskej Bystrici. Päťčlenné družstvá z každého zapojeného internátu následne vypracovali test z odprednášanej témy a pre svoj internát mohli získať prvých sedem bodov. Druhé kolo projektu bolo zamerané na  tému „Kulty a sekty“, ktorú žiakom internátov priblížila PhDr. Ľuba Danková. Pravidlá boli rovnaké ako pri prvej časti, teda súťažné družstvá po vypracovaní testu mohli získať ďalšie cenné body. Po absolvovaní prvého a druhého kola mali žiaci za úlohu vyrobiť plagát vo formáte A3, príp. A4 na témy ,,Drogy, alkohol, fajčenie“ a ,,Kulty a sekty“ a priniesť ho na záverečné tretie kolo projektu.

Tretie kolo sa uskutočnilo dňa 11. mája 2018 na ihrisku Športového gymnázia, Tr. SNP, Banská Bystrica, kde si  súťažné družstvá zmerali svoje sily v zábavno – pohybových a vedomostných aktivitách. Žiaci zúčastnených družstiev si k bodom z prvých dvoch kôl pripočítali body za prinesený leták, ale aj za správne zodpovedané otázky vedomostných testov z oblasti prevencií.

Umiestnenie družstiev po týchto disciplínach premiešali zábavno – pohybové výkony v troch disciplínach – štafetový skok, hulahop, švihadlový maratón.

A ako to celé dopadlo?

Okrem nazbieraných vedomostí z oblastí závislostí a príjemne prežitého slnečného dopoludnia si družstvá odniesli diplomy a každý člen súťažného družstva obdržal vecné ceny i sladké odmeny. Víťazné družstvo sa k tomu môže tešiť na celodenný výlet do Aquaparku Turčianske Teplice so slávnostným  pohostením. V tomto roku túto cenu získalo družstvo ŠI, Tr. SNP 53, Banská Bystrica.

Všetkým zapojeným internátom ďakujeme a víťazom gratulujeme.

Výsledky projektu si môžete pozrieť TU  Konečné výsledky projektu

PhDr. Ľuba Danková
[14. 05. 2018]
*Dňa 4. mája 2018 sme zorganizovali súťaž v jarnom aranžovaní… viac
[8. 5. 2018]

*Projekt ,,Chceme žiť bez závislostí“
Výsledky po 2. kole si môžete pozriet TU Výsledky 1. a 2. kola – www

*KOVÁČOVA BYSTRICA 2018

Literárna Banská Bystrica už neoddeliteľne patrí ku kultúre mesta pod Urpínom. Jeden deň v tomto týždni je vyhradený pre autorskú a interpretačnú súťaž „Kováčova Bystrica“.
Dňa 21. marca 2018 sa brány Štátnej vedeckej knižnice – LHM v Banskej Bystrici otvorili súťažiacim tejto obľúbenej súťaže, ktorá sa realizovala pod záštitou pána primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska.
Zaplnenými priestormi Štátnej vedeckej knižnice – LHM sa v tento už jarný deň ozývali nádherné verše známych autorov i emóciami naplnené interpretácie z diel prozaikov. Na svoje si prišli aj súťažiaci vlastnej literárnej tvorby. Na literárnom workshope odborná porota poskytla nádejným autorom množstvo rád, či už z oblasti poézie alebo prózy. V tomto ročníku dosiahla autorská aj interpretačná súťaž opäť vysokú úroveň.
V oblasti vlastnej literárnej tvorby sme zaznamenali 72 prác a v oblasti interpretácie si prišlo zasúťažiť 60 mladých ľudí.
Tí, ktorým sa v súťaži darilo najviac si odniesli diplomy a hodnotné ceny.
Porota vyhlásila i dvoch laureátov súťaže, zvláštnu cenu Mesta Banská Bystrica a na záver bola udelená cena primátora mesta Banská Bystrica.
Prvý titul laureátky a cenu Informačného centra mladých Banská Bystrica získala žiačka Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici Eva Krnáčová v III. kategórii vlastnej literárnej tvorby.
Zvláštna cena mesta Banská Bystrica bola udelená za prednes poézie v I. kategórii žiakovi ZŠ Narnia, Banská Bystrica Jánovi Marčekovi.
Na záver celej súťaže, predsedníčka komisie kultúry mestského zastupiteľstva Banská Bystrica Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., v zastúpení primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska, odovzdala cenu primátora mesta Banská Bystrica Laure Gonskovej – absolútnej laureátky XIV. ročníka súťaže Kováčova Bystrica, za interpretáciu prózy v III. kategórii. Víťazka je žiačkou Konzervatória J. L. Bellu, Skuteckého 27, Banská Bystrica.
Organizátori súťaže „Kováčova Bystrica 2018, aj touto cestou ďakujú Mestu Banská Bystrica, spoluorganizátorom súťaže, sponzorom, hosťom, školám, pedagógom, odbornej porote a predovšetkým mladým súťažiacim, ktorí nám spríjemnili tento marcový deň. Už teraz sa tešíme na budúci jubilejný XV. ročník „Kováčovej Bystrice“ a dúfame, že privítame aj nových mladých milovníkov umenia a priaznivcov našej súťaže.

Výsledky súťaže Kováčova Bystrica 2018

 

PhDr. Ľuba Danková
[8. 3. 2018]

Projekt ,,Chceme žiť bez závislostí“

V školskom roku 2017/2018 organizuje CVČ – JUNIOR, Tajovského 30, Banská Bystrica už štvrtý ročník projektu s názvom ,,Chceme žiť bez závislostí“. Projekt je určený pre žiakov prvých ročníkov SŠ ubytovaných na banskobystrických a zvolenských stredoškolských internátoch.  Celý projekt pozostáva z troch častí:                                                                          Cieľom prvej časti projektu, ktorá prebehla v mesiacoch november –  december 2017, boli prednášky na tému: ,,Drogy, alkohol a fajčenie“, ktoré sme realizovali v spolupráci s Okresným riaditeľstvom PZ, Okružná 19,  v Banskej Bystrici. Žiaci šiestich stredoškolských  internátov sa z prednášok dozvedeli veľa zaujímavého z danej problematiky. To, čo si z prednášky zapamätali, vyjadrilo v teste zvolené 5 – členné družstvo, ktoré bude reprezentovať príslušný internát počas celého trvania projektu. Test obsahoval 7 otázok, teda v 1. kole bolo možné získať pre internát prvých 7 bodov.

Výsledky po prvom kole sú nasledovné:                                 

DaF-1.kolo,2017

Druhú časť projektu bude realizovať CVČ – JUNIOR v mesiaci apríl 2018 a bude zameraná na tému ,,Kulty a sekty“. Pravidlá sú rovnaké, ako pri prvej časti, teda po prednáške 5-členné súťažné družstvo vypracuje test z danej problematiky pozostávajúci zo 7 otázok, teda pre svoj internát bude možné získať ďalších 7 bodov.
Po absolvovaní 1. a 2. kola žiaci internátu vypracujú plagát (formát A3, príp. A4) s problematikou témy ,,Drogy, alkohol, fajčenie“, alebo ,,Kulty a sekty“.
Projekt pokračuje treťou časťou – Zábavno-pohybovými  a vedomostnými aktivitami. Realizáciu plánujeme na mesiac máj 2018. Za jednotlivé internáty bude súťažiť 5 – členné družstvo, ktorého úlohou bude absolvovať stanovištia, na ktorých súťažiaci prejavia svoje zábavno-pohybové zdatnosti a svoje vedomosti z problematiky závislostí. V tejto časti bude môcť družstvo získať ďalšie cenné body.  Na tento deň každé súťažné družstvo prinesie svoj plagát, tieto budú vyhodnotené a internát získa ďalšie cenné body. Ak úlohu družstvo nesplní, nezískava žiadny bod.
Po absolvovaní súťaží bude vyhodnotené poradie jednotlivých družstiev. Víťazné družstvo získa cenu CVČ – JUNIOR, ktorou bude pobyt v Aquaparku Turčianske Teplice v mesiaci jún 2018. V tomto projekte však vyhráva každý, nakoľko okrem toho, že si všetci súťažiaci odnesú malé pozornosti, získajú nové vedomosti z oblasti prevencie závislostí, čo je aj cieľom nášho projektu.

Výsledky jednotlivých súťažných kôl, ako aj celkové hodnotenie projektu bude priebežne uverejňované na webovej stránke www.cvcjunior.sk.

PhDr. Ľuba Danková
[18. 12. 2017]
Dňa 5. 12. 2017 sme zorganizovali súťaž v zimnom aranžovaní… viac
[05. 12. 2017]

Európsky týždeň miestnej demokracie  v CVČ – JUNIOR

V rámci Európskeho týždňa miestnej demokracie (ETMD)  Centrum voľného času – JUNIOR Banská Bystrica usporiadalo podujatie „Zoči – voči“, kde sa zástupcovia stredných škôl v Banskej Bystrici stretli s poslancom MsZ PhDr. Marcelom Pecníkom.      Po krátkej prezentácii ETMD sa prítomní dozvedeli jednak význam tohto pojmu, jednak význam aktivít a podujatí realizovaných v rámci tohto týždňa. Cieľom stretnutia bola zaangažovanosť mladých ľudí na uvedomovaní si ich demokratickej účasti na miestnej úrovni, zvýšenie ich povedomia o práci miestnych orgánov, ako aj informovanosť o možnostiach účasti mladých ľudí na rozhodovacích procesoch na miestnej úrovni. Účastníci podujatia mali možnosť pýtať sa na to, čo ich zaujíma v súvislosti s kompetenciami Mesta Banská Bystrica, ale i klásť otázky na pána poslanca. Otázky sa týkali oblasti kultúry a pamiatok mesta, opráv budov, ciest, budovania parkovísk, výstavby bytov, výstavby nákupných centier i toho, čo trápi mladých ľudí vo svojom okolí. Pán poslanec na záver vyzval mladých ľudí, ktorí už môžu voliť, aby využili toto svoje právo a svojou účasťou na nastávajúcich voľbách rozhodovali o svojej ďalšej budúcnosti. Touto cestou sa chceme poďakovať poslancovi MsZ PhDr. Marcelovi Pecníkovi, že prijal pozvanie zavítať medzi mladých ľudí a za jeho odpovede na položené otázky. Pedagógom ďakujeme za ústretovosť  a mladým ľuďom za ich záujem a účasť na podujatí.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Spracovala: PhDr. Ľuba Danková

Prímestský tábor ŠIKULKOVIA  10. 7. – 14. 7. 2017

Tábor ŠIKULKOVIA skončil, ale na zážitky a nové kamarátstva budeme ešte dlho spomínať. Deti boli disciplinované, iniciatívne a veľmi nás obohatili svojimi nápadmi, súdržnosťou a šikovnosťou. Veď aj názov ŠIKULKOVIA navrhli deti, ktoré s nami chodia do tábora už pár rokov. I logo tábora vybrali naši Šikulkovia.

Hneď v prvý deň sme sa navzájom zoznámili formou hier a súťaží. Navštívili sme ŠVK – LHM, Lazovná 9, BB – expozíciu Múzeum domov múz – Som ilustrátor – kde sme sa venovali tvorivým aktivitám zameraným na kreslenie známych názvov literárnych diel Kláry Jarunkovej – Brat mlčanlivého vlka, Jediná, O psovi, ktorý mal chlapca. Deti si vypočuli krátke ukážky z kníh i vysvetlenie dôležitosti ilustrácií v knihách. Z prečítaných ukážok potom tvorili námety a karikatúry. Na základe prečítaného textu a otázok vyplnili zaujímavú tajničku. Po návrate do CVČ – JUNIOR už na každého účastníka nášho tábora čakalo tričko, na ktorom si deti mohli vyskúšať svoju kreativitu a nápaditosť pri jeho namaľovaní.

Na druhý deň tábora sa všetci tešili. Kúpanie sa v Aquaparku Turčianske Teplice bolo to pravé orechové. Tri hodiny šantenia v príjemne teplej vode a radosť z tobogánov nenechalo veru ani jednu tváričku bez úsmevu a radosti. Po výbornom obede, ktorý nám pripravili v reštaurácii PANDA, nasledovala súťaž v zostrojení si vlastného papierového lietadla, ktoré doletí najďalej. Deti tu ukázali, ako si vedia navzájom pomôcť, keď tým, ktorým to nešlo, ochotne pomohli tí zručnejší. A čakalo nás ďalšie dobrodružstvo – cesta vlakom cez tunely, ktorých zhodne všetci narátali dvadsať dva.

Tretí deň tábora sme si vyšli na turistiku do obce Králiky. Cestou sme spoznávali liečivé bylinky a ich blahodárne účinky na naše zdravie. No najviac sa deti tešili na jazdy na koníkoch.  O tom, že majú vzťah k týmto nádherným zvieratám nás presvedčili ich očká, ktoré im žiarili šťastím, keď sa niesli v sedle na koníku.

A hurá, už je tu štvrtok, čo znamená opäť kúpanie. Tentokrát sme sa vybrali do Holidayparku Kováčová. Vo vode si to deti naozaj užívali. Samozrejme vyskúšali si aj morské vlny a nechýbala ani jazda tobogánom.

Ani sme sa nenazdali a prišiel posledný deň tábora. Deťom sme urobili veľkú radosť, kde sme si v Mestskom parku zahrali obľúbenú hru MOČIAR. Ešte dopoludnia sme navštívili Bábkarský salón v ŠVK – LHM, kde sa deti zoznámili s rôznymi typmi bábok a taktiež si vyskúšali ich vodenie. Keď ich vedeli ovládať, zahrali si vlastné rozprávky s bábkami, ktoré si pre svoje príbehy vybrali.  Z tejto aktivity mali veľkú radosť a všetci sme sa veľa nasmiali. Cestou na MHD sme sa zastavili na výbornej zmrzline.

Po príchode do CVČ – JUNIOR nasledovalo už vyhodnotenie táborového týždňa. Všetky deti boli za výborné správanie, aktivitu a šikovnosť odmenené diplomom a sladkou odmenou. Okrem trička so svojim námetom si odniesli aj šiltovku s logom CVČ – JUNIOR, ako spomienku na krásne prežitý týždeň v tábore ŠIKULKOVIA.

Deťom prajeme ešte krásne prázdniny.

Už teraz sa tešia na budúci rok vedúce tábora  Ľubka, Janka, Čenka.

Spracovala: Ľuba Danková

SLOVENČINÁRIK  2016/2017

Ukončenie projektu ,,Chceme žiť bez závislostí “

Projekt „Chceme žiť bez závislostí“ bol ukončený návštevou Aquaparku v Turčianskych Tepliciach, ktorú víťaznému družstvu zorganizovalo Centrum voľného času – JUNIOR. Projekt „Chceme žiť bez závislostí“ prebiehal počas šk. roka 2016/2017 a zapojilo sa do neho sedem stredoškolských banskobystrických a zvolenských internátov. Okrem toho, že sa žiaci 1. ročníkov dozvedeli nové informácie o možnostiach prevencie závislostí, 5 – členné družstvá súťažili v troch kolách, kde si zmerali sily vo vedomostiach, zručnostiach pri výrobe letáka z oblastí prevencií, ale aj v zábavno – pohybových aktivitách.  Po vlaňajších víťazoch zo ŠI pri SOŠ IT, Banská Bystrica si svoju výhru v tomto ročníku užívalo 5 mladých ľudí zo Školského internátu pri SŠ, Kremnička 10, Banská Bystrica. Už teraz sa vedenie internátu teší na budúci ročník, v ktorom chce obhájiť víťazstvo.

Centrum voľného času – JUNIOR ďakuje všetkým zapojeným internátom, teší sa na ďalší ročník projektu, do ktorého pozýva aj tých, ktorí sa ešte nezapojili.

21. 6. 2017
PhDr. Ľuba Danková

Projekt ,,Chceme žiť bez závislostí.“

Centrum voľného času – JUNIOR ukončilo štvrtý ročník projektu pod názvom „Chceme žiť bez závislostí“, ktorý organizovalo pre žiakov prvých ročníkov ubytovaných v banskobystrických a zvolenských stredoškolských internátoch. Do projektu sa zapojilo sedem školských internátov. Projekt pozostával z troch kôl. Prvé kolo bolo zamerané na prevenciu drogových závislostí a realizovali sme ho v spolupráci s Okresným riaditeľstvom  policajného zboru v Banskej Bystrici. Päťčlenné družstvá z každého zapojeného internátu následne vypracovali test z odprednášanej témy a pre svoj internát mohli získať prvých sedem bodov. Druhé kolo projektu bolo zamerané na  tému „Kulty a sekty“, ktorú žiakom internátov priblížila PhDr. Ľuba Danková. Pravidlá boli rovnaké ako pri prvej časti, teda súťažné družstvá po vypracovaní testu mohli získať ďalšie cenné body. Po absolvovaní prvého a druhého kola mali žiaci za úlohu vyrobiť plagát vo formáte A3, príp. A4 na témy ,,Drogy, alkohol, fajčenie“ a ,,Kulty a sekty“ a priniesť ho na záverečné tretie kolo projektu. Tretie kolo sa uskutočnilo dňa 9. mája 2017 na ihrisku Športového gymnázia, Tr. SNP, Banská Bystrica, kde si  súťažné družstvá zmerali svoje sily v zábavno – pohybových a vedomostných aktivitách. Žiaci zúčastnených družstiev si k bodom z prvých dvoch kôl pripočítali body za prinesený leták, ale aj za správne zodpovedané otázky vedomostných testov z oblasti prevencií. Umiestnenie družstiev po týchto disciplínach premiešali zábavno – športové výkony v troch disciplínach – kotúľanie obručí, štafetové zábavky a klokanie skoky.

A ako to celé dopadlo?

Okrem nazbieraných vedomostí z oblastí závislostí a príjemne prežitého slnečného popoludnia si družstvá odniesli diplomy a každý člen súťažného družstva obdržal vecné ceny i sladké odmeny. Víťazné družstvo sa k tomu môže tešiť na celodenný výlet do Aquaparku so slávnostným  pohostením. V tomto roku túto cenu získalo družstvo ŠI, SŠ Kremnička 10, Banská Bystrica.

Všetkým zapojeným internátom ďakujeme a víťazom gratulujeme.

Konečné výsledky projektu

Projekt ,,Chceme žiť bez závislostí.“

Výsledky 1. a 2. kola

*KOVÁČOVA BYSTRICA 2017

Literárna Banská Bystrica už neoddeliteľne patrí ku kultúre mesta pod Urpínom. Jeden deň v tomto týždni je vyhradený pre autorskú a interpretačnú  súťaž „Kováčova Bystrica“. Dňa 30. marca 2017 sa brány Štátnej vedeckej knižnice – LHM v Banskej Bystrici otvorili súťažiacim tejto obľúbenej súťaže, ktorá sa realizovala pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska.
Do tohtoročného XIII. ročníka sa zapojilo 131 súťažiacich z rôznych kútov Slovenska.     Okrem mladých ľudí z banskobystrických škôl, sa do súťaže zapojili žiaci základných a stredných škôl z Ľubietovej, Banskej Štiavnice, Krupiny, Liptovského Mikuláša, Hriňovej, Novej Bane, Starej Ľubovne, Svidníka a Zvolena.
Zaplnenými priestormi Štátnej vedeckej knižnice – LHM sa v tento jarný deň ozývali  nádherné verše známych autorov i emóciami naplnené interpretácie z diel prozaikov.
Na svoje si prišli aj súťažiaci vlastnej literárnej tvorby. Na literárnom workshope odborná porota poskytla nádejným autorom množstvo rád, či už z oblasti poézie alebo prózy. V tomto ročníku dosiahla autorská aj interpretačná súťaž opäť vysokú úroveň.
V oblasti vlastnej literárnej tvorby sme zaznamenali 69 prác a v oblasti interpretácie si prišlo zasúťažiť 62 mladých ľudí.  Tí, ktorým sa v súťaži darilo najviac si odniesli diplomy a hodnotné ceny.
Porota vyhlásila i laureátov súťaže. Tento titul bol udelený v oblasti interpretácie prózy v I. kategórii Jakubovi Barjakovi, zo ZUŠ Zvolen, ktorý si domov odniesol cenu Informačného centra mladých Banská Bystrica.
Cenu Centra voľného času – JUNIOR Banská Bystrica, získala Ema Balážiková z Katolíckeho gymnázia Š. Moysesa, Banská Bystrica, za vlastnú literárnu tvorbu v oblasti prózy.
Na záver celej súťaže, predsedníčka komisie kultúry mestského zastupiteľstva Banská Bystrica Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., v zastúpení primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska odovzdala zvláštnu cenu primátora mesta Banská Bystrica Richardovi Zliechovskému – absolútnemu laureátovi XIII. ročníka súťaže Kováčova Bystrica za vlastnú literárnu tvorbu v oblasti poézie i prózy. Víťaz je žiakom SOŠ informačných technológií, Banská Bystrica.
Organizátori súťaže „Kováčova Bystrica 2017, aj touto cestou ďakujú Mestu Banská Bystrica, spoluorganizátorom súťaže, sponzorom, hosťom, školám, pedagógom, odbornej porote a predovšetkým mladým súťažiacim, ktorí nám spríjemnili tento marcový deň. Už teraz sa tešíme na budúci XIV. ročník „Kováčovej Bystrice“, na ktorom sa všetci opäť stretneme a dúfame, že privítame aj nových mladých milovníkov umenia a priaznivcov našej súťaže.

Výsledky – Kováčova Bystrica 2017
Víťazné práce – Kováčova Bystrica 2017

 

* Dňa 20. decembra 2016 sa v Robotníckom dome súťažilo v Zimnom aranžovaní… Viac
[21. 12. 2016]